I Läkartidningen 21–22/2006 (sidorna 1749-50) kommenterar Per-Anders Mårdh dels min artikel, dels den medicinska kommentaren av Brith Christenson och Staffan Sylvan, båda publicerade i Läkartidningen 18/2006. En mängd ifrågasättanden görs, och utrymmet tillåter här att bara några få bemöts.

Mårdh ifrågasätter om antalet klamydia-infektioner verkligen har ökat i någon större omfattning under senare år. Som argument framförs att vi saknar populationsbaserade studier och att provtagningen varit alltför begränsad i åldrarna över 25 år för att ge besked om klamydia- förekomsten.
Det är riktigt att det saknas populationsbaserade studier i Sverige, men sådana behövs inte för att visa att klamydiaförekomsten ökat i olika åldersgrupper. I ett antal landsting, där man har åldersrelaterad statistik på antalet påvisade klamydiafall och antalet provtagna personer, syns en entydig ökning, främst i åldersgruppen 15–24 år, men även i andra åldrar.
Mårdh hävdar även att antalet återinfektioner inte redovisas och att de kan vara många och utgöra en felkälla. Men om de utgör en konstant andel av antalet påvisade klamydiafall så påverkar de inte analysen om det föreligger en ökning under senare år. Andelen återinfektioner vid ettårsuppföljning är i oselekterade populationer ofta runt 10 procent [1, 2], och vår studie från Värmland visar liknande siffror [3]. Personer med återinfektioner är givetvis en viktig grupp att fokusera på.
Det framförs även kritik mot att den redovisade ökningen inte tagit hänsyn till att känsligare diagnostiska metoder införts. Må vara att nukleinsyrabaserad diagnostik lett till påvisande av fler klamydiafall – men den förändringen skedde huvudsakligen före 1998, då klamydiaförekomsten började öka i nationell statistik. Analys har tidigare även visat att förändrad metodik inte förklarar den ökade klamydiaförekomsten [4].

I Mårdhs inlägg påpekas också svårigheten med diagnostik av salpingiter och extrauterina graviditeter, och han frågar: »Hur har man kunnat identifiera de klamydiapositiva kvinnorna, när individens identitet på laboratorieremissen skall vara skyddad?« Ja, det är svårt med kvaliteten på dessa diagnoser, och absolutvärden på komplikationsrisker är omöjliga att bestämma. Men i vår studie (där det framgår hur data framtagits på ett etiskt tillfredsställande sätt) och däri andra omnämnda studier [5] finns samstämmiga fynd att komplikationsrisken är lägre än vad som är den vedertagna uppfattningen. Beträffande den hänvisning jag gjorde till den rapporterade ökningen av antalet extrauterina tonårsgraviditeter som noterats under senare år finns ett förtydligande inlägg av Edgardh, Herrmann och Marions i detta nummer.
Mårdh refererar felaktigt till min artikel (ska vara Christensons och Sylvans) beträffande införande av egenprovtagning och utfärdande av recept per telefon vid positivt klamydiaprov. Här delar jag helt uppfattningen att man inte kan införa en praxis som förhindrar patientens möte med kontaktspårare och diskussion med hälsovårdspersonal.

Vad har egentligen skett? Slutsatsen kvarstår att klamydiaförekomsten har ökat påtagligt i Sverige och att det finns ett uppenbart behov av att förbättra strategin för att minska utbredningen. Vår kunskap om klamydiainfektioner är dock begränsande. Den vedertagna uppfattningen är att ökningen av sexuellt överförda sjukdomar (STI) till stor del orsakas av förändrade sexualvanor, som tydligt har ändrats under senare år [6].
Det finns även en alternativ, spännande hypotes om att den ökade klamydiaförekomsten i länder med utbredd opportunistisk klamydiascreening och behandling beror på förändrad immunitet på populationsnivå [1, 7]. Detta skulle kunna förklara den U-formade kurvan av klamydiaförekomst som vi sett i Sverige: först en nedgång under 1990-talet och därefter en uppgång när befolkningen förlorat sin immunitet.
Faktum kvarstår att oavsett vad vi tror oss veta om klamydiainfektioner så har Socialstyrelsen fått ännu en viktig uppgift i och med det utökade ansvaret för STI-infektioner i Sverige.

* Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.