En distriktsläkarkollega fick häromdagen ett upprört brev från en patient som erhållit enalapril för behandling av sin hypertoni. På apoteket expedierades Enalapril Krka. Enligt bipacksedeln och då man läser Fass framkommer, att detta preparat har som vanlig (>1/100) biverkan hypotoni (inklusive ortostatisk hypotoni), synkope, hjärtinfarkt eller cerebrovaskulär händelse möjligtvis sekundär till uttalad hypotoni hos högriskpatienter, bröstsmärta, rytmstörningar, angina pectoris och takykardi.

Vilken patient vill ta ett sådant läkemedel? I de studier som ligger till grund för att behandla hypertoniker med ACE-hämmare ses en reduktion av risken att få stroke och hjärtinfarkt. Det är knappast troligt att läkemedlet skulle ha blivit godkänt för behandling av hypertoni om mer än var hundrade patient riskerar att få en allvarlig kardiovaskulär komplikation av behandlingen. Är just Enalapril Krka ett dåligt val bland ACE-hämmarna för blodtrycksbehandling (eller hjärtsvikt)? Jag har läst Fasstexten (nätversionen) i början av juni 2006 för övriga tillgängliga enalaprilpreparat, vilket var mycket intressant; se Tabell I.

Risken att få en allvarlig kardiovaskulär händelse såsom hjärtinfarkt, asystoli, kardiogen chock eller stroke varierar från 1/10000 till >1/100.
Är det bättre att använda en annan ACE-hämmare än enalapril? Enligt Tabell II skulle man kanske kunna tro det. Finns det några jämförande studier eller metaanalyser på biverkningssidan? Generikaföretagen har i allmänhet inte gjort egna studier. Vad baseras deras biverkningstexter på? Hur kan det skilja så mycket mellan preparaten?
Vem har ansvaret för att Fasstexten blir trovärdig? Tacksam för svar från Fassredaktionen.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.