Diagnostik av hypotyreos vilar på en sammanvägning av anamnes, klinisk undersökning och biokemiska fynd. Kring detta är vi ense med Wikland och Sandberg.
Serologi är ett komplement som hjälper till att ange patogenes. Autoantikroppar mot tyreoperoxidas (TPO-antikroppar) eller tyreoglobulin (Tg-antikroppar) förekommer utan att ge symtom, vilket också kan ses hos asymtomatiska individer med exempelvis reumatoid faktor.
Men för att ge symtom måste autoantikroppen som bildas i immunsystemet också nå sitt målorgan. Sannolikt är det follikelcellernas svårpenetrerade cellmembran som i så hög grad förhindrar manifest autoimmunt angrepp [1]. Annars vore hypotyreos ännu vanligare, då antikroppen ses hos 15–20 procent av befolkningen.

Att tyroideastimulerande hormon (TSH) kan ha cytokinliknande effekter och påverka immunsystemet till att aktivera T-celler och öka antikroppsbildning är beskrivet [2]. Någon evidens för att lågt TSH skulle lugna autoimmunitet känner vi dock inte till.
Vi kan spekulera i att autoimmunt angrepp, kanske via centrala nervsystemet, drabbar en del individers vitalitet, ork och livsglädje på annat sätt än som ses i berört målorgan. Det skulle kunna förklara den heterogena bilden bland patienter som återhämtar sig från hypotyreos. Det är dock inte visat i studier att tyroxinbehandling vid subklinisk hypotyreos är till gagn för individen.

Då hypotyreos misstänks, vid påtaglig klinik och samtidig otillräcklig diagnostik, kan provbehandling övervägas. Den ska då värderas noga och avslutas efter cirka sex månader vid utebliven klinisk effekt. Annan orsak måste då sökas som alternativ till en tröstlös titrering av tyroxindos.
Cytologisk punktion vid denna kliniska bild är av tveksamt värde. Lymfocytökning hos eutyroida patienter kan ses, men som vi hävdade i vår föregående artikel är det inte liktydigt med en aktiv symtomgivande sjukdom. Vi vet inte hur vanlig denna cytologiska bild är hos en frisk population jämfört med hos dem med manifest hypotyreos.

Vi upprepar: det saknas ännu evidens för vad cytologisk punktion kan tillföra vid diagnostik av subklinisk hypotyreos och fynd av diskret lymfocytökning ska tolkas med försiktighet.