Med stort intresse läste jag Schötts och medarbetares artikel om ansträngningsutlöst värmeslag (Läkartidningen 26– 27/2006, sidorna 2050-3). Det aktuella fallet har slående likheter med pediatrikens Reye-syndrom och ännu mer med de mitokondriella fettoxidationsrubbningarnas akuta kriser.

Det är mer än sannolikt att grundproblemet även i det aktuella fallet finns i mitokondrierna, och cellnekrosen (i muskel-, lever- och eventuellt CNS-celler) föregås av en omfattande findroppig steatos. Detta förorsakas troligen av en akut upplösning i mitokondriernas inre membransystem (mitochondrial permeability transmission, MPT) [1]. Detta i sin tur uppstår på grund av den akuta (ansträngningsutlösta) anaeroba miljön, som leder till förändrad mitokondriell redox-status, upphävd oxidativ fosforylering och brist på glutation.
De flesta svenska barnläkare tror att Sverige har varit fritt från Reye-fall. Detta är fel – vi ser cirka ett fall per år. Det är sannolikt inte heller rätt att vuxna inte kan drabbas (1980-talets nordamerikanska epidemi hade även tonårsfall) [2]. Man anser numera att HELLP-syndrom är »de gravidas Reye« [3].
Det var bara en av samtliga värnpliktiga som deltog i övningen som drabbades. Varför just han? Kanske var han ovanligt dåligt tränad, men möjligtvis var han ovanligt benägen till MPT. Kanske är han heterozygot för någon betaoxidationsrubbning och hade även en »lämplig« låggradig virusinfektion. Hade han konsumerat NSAID-liknande naturmedel/grönsaker?

Vad ger detta för praktiska slutsatser?
1. Att övriga NSAID-preparat (salicylat, ibuprofen) och en lång rad antiepileptika är ännu värre än paracetamol, eftersom de är ökända Reye-utlösare.
2. Att antioxidantbehandling borde prövas (kväveoxidens roll är omdiskuterad) [4].
3. Att beslut om levertransplantation är extremt svårt, eftersom den mikrovesikulära steatosen fortfarande kan vara reversibel (biopsi är oftast omöjlig på grund av extrem koagulationsrubbning). En del mitokondriella rubbningar som involverar både lever och CNS (tex Alpers syndrom) försämras påtagligt efter transplantation.
4. Däremot får MARS (molecular adsorbent recirculating system) anses vara lämplig terapi, trots att metoden fortfarande inte är evidensbaserad.