Varför har vi läkarbrist på så många håll i Sverige, särskilt i län utan universitet? Tydligen är vi sämre än många europiska länder beträffande tillgänglighet och köer!
Jag antar att Socialstyrelsen följer upp läkarnas val av specialitet med koppling till födelseår och att man fortlöpande gör prognoser om tillgång på specialister för de närmaste fem–tio åren och att rapporter finns tillgängliga även för region och län.
Jag vill att Läkarförbundet bildar eller aktiverar en ständig resurs för att hålla denna information vid liv och att man återkommande rapporterar i Läkartidningen minst halvårsvis.

Saknas det återväxt inom en given specialitet måste man från ansvariga – stat och landsting – besluta om stimulansåtgärder för rekrytering som fungerar alternativt styra om patienter till fungerande verksamhet inom eller utanför landet.
Inte kommer det att bli lättare att rekrytera för landsorts- och länskliniker när nu även ST-läkare vid universitetsklinikerna blir tillsvidareanställda.