Hjelmgren och Anell har rätt i att jag inte behärskar »discrete choice«-metodiken. Författarna behärskar emellertid inte hanteringen av sitt material. Man får inte först göra ett urval ur två olikstora populationer och sedan slå ihop dessa utan korrektion för populationsstorleken.
Det bästa hade varit att undersökarna hållit grupperna åtskilda genom hela analysen. Tyvärr går resultatet nu inte att applicera på någon population.