Bo Bjerre hävdar att Vägverkets alkolås är specifika för analys av etanol, men tyvärr saknas referens till litteratur som kan styrka påståendet. Vad tillverkarna påstår är en sak och vad experiment och vetenskaplig publikation visar är något helt annat. Det vetenskapliga underlaget för tröskelvärdena 0,25 mg/l aceton respektive 0,05 mg/l isopropanol, som nämns av Bjerre, saknas också.
Bestämning av alkohol (etanol) i utandningsluft kan göras med flera olika mätmetoder. När det gäller alkolåset är bränslecellsprincip (elektrokemisk oxidering) och metalloxidsensor (halvledarcell) de två främsta metoderna. Ingen av metoderna är specifik för analys av etanol (etylalkohol). Metalloxidsensorn fungerar sämst och ger utslag för ett flertal olika typer av brännbara gaser inkluderande aceton. Bränslecellsmetoden är mer tillförlitlig och specifik för etanol, men reagerar emellertid mot andra lättflyktiga alkoholer, exempelvis metanol, isopropanol eller n-propanol [1-3].
Enligt uppgift har alkolåset som beskrivs i vår artikel [4] använts i en bil som tillhör Vägverket. Kontakt med Vägverkets alkoholexpert Hans Laurell (16 maj 2006) gav svar att nästan samtliga av Vägverkets tjänstebilar är utrustade med alkolås av bränslecellstyp.

Mannen i fråga önskade gå ner i vikt med hjälp av Stephan Rössners läroböcker. Till mannens förvåning vägrade en bil utrustad med alkolås att starta, vilket ledde till en kontakt med Rössner för att få en möjlig förklaring. Bo Bjerre är skeptisk till mannens berättelse och motiv för att går ner i vikt (BMI 26,6) med hjälp av VLCD-metoden. Vidare är Bjerre kritisk till att vi, utan vidare, accepterat den muntliga informationen från mannen och till att vi inte har verifierat graden av ketonemi. Det är dock en myt att metabolisk ketoacidos kan förekomma endast hos gravt sjuka diabetespatienter i behov av vård [5-8]. Jag har tidigare publicerat ett fall där en bilförare uppvisade tämligen höga halter av aceton (0,45 promille) och isopropanol (0,17 promille) i blodet utan att det fanns symtom på påverkan [7].
Om alkolåset i det aktuella fallet var av bränslecellstyp är oxidering av isopropanol en rimlig förklaring [7]. Om alkolåset var av halvledarkonstruktion kan utslaget förklaras av förhöjd halt av aceton i utandningsluft som konsekvens av hårdbantning [2, 8].

Stephan Rössner har på grund av resa inte kunnat medverka med replik.