I fallbeskrivningen »Vårdrelaterade infektioner med multiresistenta bakterier – inte bara stafylokocker« av Johan Petersson, Christian G Giske, Ewa Aufwerber och Hans Jörbeck (Läkartidningen 35/2006, sidorna 2478-81) refereras två tsunamifall.

Det ena fallet var vi på sektionen för hyperbar oxygenbehandling (HBO) vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna inblandade i. Vi vill komplettera artikeln enligt följande, eftersom vi anser att utelämnande av stora delar av patientens behandling kan påverka bedömningen av behandlingsresultatet:

Fall 2. Patienten behandlades enligt Karolinskas vårdprogram för svåra mjukdelsinfektioner [1]. Förutom antibiotika gavs även
upprepad kirurgi, initialt större komplicerade revisioner med flera kirurgiska specialiteter inblandade
totalt 52 behandlingar med hyperbar oxygen (HBO) från och med dag 8 efter tsunamin, varav 11 behandlingar i intensivvårdstryckkammare.

Behandlingsresultatet, inklusive påtalad nedgång av C-reaktivt protein (CRP), måste utvärderas utifrån samtliga insatta behandlingar.