Läkarförbundet har, genom sitt etik- och ansvarsråd, som en viktig uppgift att skapa och upprätthålla tydliga etiska riktlinjer. Dessa vilar på en humanistisk värdegrund med vetenskap och beprövad erfarenhet som ledstjärna. Förutom Sveriges läkarförbunds egna etiska regler finns andra internationella etiska deklarationer som förbundet har ställt sig bakom (www.slf.se). Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har vid olika tillfällen diskuterat frågan om etik och de apatiska flyktingbarnen i sak och har också kommenterat i Läkartidningen (32–33/2005, s 2237, och 4/2006, s 191).
Med anledning av den nya diskussion som Christer Sjödin belyser har frågan åter aktualiserats inom rådet. Frågeställningarna kommer att behandlas vid nästkommande sammanträde.