Det är utmärkt att Läkartidningen (40/ 2006, sidorna 2932-5) tar upp vad redaktionen upplever som problematiskt med de svenska kvalitetsregistren. Tyvärr är beskrivningen av läkemedels-industrins roll och MSDs kontakter med »Gynregistret« inte helt korrekt.

För att ta det sista först: MSD sponsrar inte Kvalitetsregistret för gynekologiska cellprov (Gynregistret). Däremot har vi ett avtal med institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska institutet för att de genomför uppföljningsstudier kring ett vaccin mot HPV. Institutionen tar in uppgifter från flera olika källor, där Gynregistret är en viktig datakälla. Samarbetet kring dessa studier följer gängse regler såsom godkännande från Läkemedelsverket och den regionala etiska prövningsnämnden.

I artiklarna i Läkartidningen menar man att det skulle vara allvarligt om läkemedelsindustrin fick alltför stort inflytande över kvalitetsregistren. Här vill jag i stället framhålla att vi alla måste bidra till möjligheten att hålla en hög kvalitet på dessa register så att vi kan lita på att de data som kommer ur kvalitetsregistren är insamlade och presenterade på ett vetenskapligt och objektivt sätt. Enligt min uppfattning är kvaliteten helt avgörande och jag tror att alla är överens om att registren måste ha en oberoende ställning.

Från MSD är vår strävan att de läkemedel vi tar fram ska ge största möjliga nytta för de patienter som behöver dem. Det är också så att kunskapen om ett läkemedel kontinuerligt ökar, även efter godkännandet. Här vet vi att kvalitetsregister kan spela en mycket viktig roll, inte minst för att säkerställa att den förväntade nyttan av ett nytt läkemedel realiseras också i praktisk sjukvård.

Tillgången till, och kvaliteten på, kvalitetsregistren bidrar också till att stärka argumenten för att Sverige ska ses som ett bra land att lägga kliniska studier i. Så har tex en stor del av MSDs kliniska forskning på HPV-vaccinet skett i Sverige och Skandinavien, trots att vi utgör en mycket blygsam del av världsmarknaden.

Svensk sjukvård har i dag mycket goda möjligheter att följa upp patienter och vi har en välutbildad och motiverad vårdpersonal. Om vi dessutom kan visa upp bra, oberoende kvalitetsregister kommer det att ge oss en stark fördel i den internationella dragkampen om var de kliniska studierna ska förläggas. Det ger i sin tur en större möjlighet för svenska patienter att snabbt få tillgång till framtida innovativa läkemedel.


Kvalitet och oberoende är viktigt för kvalitetsregistren, anser MSD. (Bilden: Läkartidningen 40/2006.)