Frid och Sterner beskriver i LT 36/2006 (sidorna 2560-2) »Fyra fall av laktatacidos vid metforminbehandling«; två av patienterna har avlidit. Omedelbar dödsorsak har inte diskuterats.
Enligt Kellum [1] är laktatanjonen inte farlig; livshotande är lågt pH i blodet: det glykolytiska enzymet fosfofruktokinas är pH-avhängigt och inaktiveras av lågt pH. Därmed omöjliggörs utilisation av glukos i hjärnceller med åtföljande sänkt medvetandegrad och till och med letal koma [2]. Från terapeutisk synpunkt är därför viktigast att höja pH i blodet, inte att avlägsna laktatanjoner (med dialys). I hela världen används Ringer-laktatlösning (= Hartmanns lösning) utan laktatintoxikationer.

Däremot har snabb höjning av blodets pH med alkaliserande infusioner i liknande situationer räddat patientens liv, senast visat av Ahmad och Beckett [3] vid patientens pH 6,38 och Ryan [4] vid pH 6,61.
Man kan diskutera om inte snabbt insatta Tribonatinfusioner kunnat förebygga letal utgång hos Frids och Sterners patienter nr 2 och 4. Tribonatinfusion kan påbörjas redan på akutmottagningen, också när »PRISMA-apparaterna är upptagna«.