I en redaktionell kommentar från Australian Journal of Rural Health [1] noteras en stark ökning av antalet nya medicin- och sjuksköterskestudenter i landet och en därpå följande infrastrukturförändring. Den australiska regeringen proklamerade tidigare i år att antalet medicin- och sjuksköterskestuderandeplatser ska ökas med 400 respektive 1000 per år, med början år 2007 [2].
År 2000 var det årliga intaget av studenter till medicinstudier 1200, och för 2008 är prognosen satt till 3000 per år. Nya medicinska fakulteter kommer dessutom att inrättas enligt tidigare re-geringsbeslut.

Många av de nyinrättade medicinska fakulteteterna har explicita regionala program och glesbygdsprogram, tex James Cook University, Australian National University, University of Wollongong, Deakin University och University of Notre Dame.
Det initierade sk Rural Clinical Schools-programmet har till syfte att 25 procent av de australiska läkarstudenterna ska genomgå minst ett års klinisk färdighetsträning i mindre samhällen och glesbygd [2]. Genom olika träningsprogram ska läkarstuderande och läkare i utbildning på olika nivåer kunna få god utbildning vid de regionala utbildningsklinikerna.
Samarbetsprojekt har inletts, vilka bla resulterat i medel för utbyggnad av glesbygdsvårdcentraler, så att studerande kan beredas utrymme för konsultationer och studier. Medel avsätts även för inrättande av bibliotek och Internetuppkoppling vid dessa vårdcentraler. Särskilda lönevillkor gäller för de glesbygdsläkare som påtar sig handledar- och utbildningsuppdrag.

Redaktörernas kommentar är att det nu är hög tid att gå från synen på klinisk undervisning vid glesbygdens vårdcentraler som en »extra option« till att betrakta dessa vårdenheter som kärnkomponenter i den kliniska utbildningen för australiska läkare.
Det höjs också röster för att öka samarbetet mellan Rural Clinical Schools och universitetsfakulteter när det gäller glesbygdsmedicin, i syfte att koordinera utbildningsinsatser och befrämja investeringar i glesbygdspraktiker.