Under WHOs ministerkonferens i Istanbul den 15–17 november slutförde och antog de 53 regeringsföreträdarna inom WHOs Europaregion en »European Charter on Counteracting Obesity« [1], med visionen att stoppa ökningen av fetma, speciellt bland barn och unga, inom de närmaste 4–5 åren och att vända trenden till 2015.

Mer än 1 miljon människor dör årligen inom regionen av fetmarelaterade sjukdomar såsom hjärt–kärlsjukdomar, cancer och diabetes, och varje år blir 300 000 fler barn feta. Människor med lägre utbildning och inkomst är betydligt mer drabbade, och utvecklingen bidrar därför till social ojämlikhet i hälsa.
Det har bevisligen blivit för svårt för många människor att leva hälsosamt och att hålla kroppsvikten stabil. Kostnaderna för fetma och fetmarelaterade sjukdomar utgör upp till 6 procent av ländernas sjukvårdskostnader, och ökar varje år, vilket är ett hinder för ekonomisk och social utveckling. Oroade av denna utveckling beslutade länderna gemensamt under ledning av WHOs Europakontor att sätta denna fråga högt på den politiska dagordningen och att skriva ett ramverk för åtgärder, som nu alltså är klart.

I ministerdeklarationen noteras att till grund för denna utveckling ligger en förändrad samhällsmiljö avseende sociala, ekonomiska, kulturella och fysiska förhållanden. Lösningen ligger därför i tvärsektoriella insatser. Sektorer som speciellt lyfts fram är handel, jordbruk, transport och stadsplanering. Betydelsen av att bilda partnerskap med andra intressenter från industri, handel, intresseorganisationer, medier och professionella nätverk lyfts fram, men det betonas samtidigt att arbetet bör ske under ledning av hälsosektorn och på basis av överenskomna folkhälsomål.
Åtgärder på internationell nivå behövs, därför att flera av fetmans bestämningsfaktorer är transnationella, såsom marknadsföring och försäljning av energitäta och näringsfattiga produkter och livsmedelsmärkningen. Det är ytterligare en styrka att organisationer såsom FAO, Unicef, Världsbanken, Europeiska rådet, ILO, OECD och EU har ställt sig bakom dokumentet.

I texten slås fast att det inte längre är acceptabelt att lägga hela ansvaret för övervikt på individen, och att stigmatisering av personer med fetma måste undvikas. För att skydda svaga grupper och säkerställa bestående resultat föreslås att alla till buds stående styrmedel används i en mix anpassad för varje enskilt lands behov. Detta inkluderar reglering, lagstiftning, ekonomiska styrmedel, hälsokommunikation, forskning samt verktyg som hälsokonsekvensbedömningar av politiska beslut och effektiva uppföljningssystem. Hälso- och sjukvårdens roll är att förebygga att överviktiga personer utvecklar fetma. Riskindivider ska identifieras och erbjudas rådgivning och behandling, medan vårdpersonal ska fortbildas.

Från Sverige deltog en delegation med folkhälsominister Maria Larsson i spetsen. I sitt tal till församlingen [2] betonade hon vikten av WHOs ledarskap i frågan och betydelsen av tvärsektoriellt samarbete. Viktiga områden som lyftes fram av folkhälsoministern var barnhälsovården, skolan, fysisk aktivitet och bebyggd miljö samt äldre. Hon var kritisk till marknadsföringen av ohälsosam mat riktad till barn.
WHO kommer att stödja länderna i utvecklingsarbetet i form av en konkret europeisk handlingsplan under 2007. Stor vikt kommer att läggas vid utveckling av ett paneuropeiskt system för övervakning och uppföljning av indikatorer för fetma. WHO kommer att presentera uppföljningsrapporter vart tredje år, den första år 2010.

EU-kommissionen, som också var representerad med hälsokommissionär Markos Kyprianou i spetsen, driver för närvarande en så kallad plattform eller »public/private partnerships« med den kommersiella sektorn, reklambranschen och frivilligorganisationer. Plattformens medlemmar åtar sig frivilligt att genomföra insatser för att förbättra matvanor och öka fysisk aktivitet bland befolkningen i Europa. Man betonade dock från kommissionens sida att plattformen inte är att betrakta som ett alternativ till reglering och lagstiftning, snarare som ett komplement. En stor svaghet i arbetet är dock att man inte har satt några mål eller tidsramar för arbetet.

EU-kommissionen arbetar för närvarande på en europeisk strategi mot fetma som ska presenteras våren 2007. Ett område som kan bli aktuellt för lagstiftning är marknadsföringen av ohälsosam mat och dryck till barn. I Sverige råder förbud mot TV-reklam riktad till barn under 12 år, vilket ständigt undergrävs av utlandsbaserade TV-kanaler som sänder i Sverige. Detta visar på behovet av internationella överenskommelser.

Sammanftningsvis var Istanbulkonferensen en viktig kraftsamling som kan få stor betydelse för hälsoutvecklingen i hela Europaregionen. Att bromsa fetman kommer att kräva politisk handlingskraft och investeringar. Europa skulle kunna ge en viktig signal till övriga världen om att det är möjligt att förebygga fetma och kroniska sjukdomar relaterade till ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet. Denna signal skulle inte minst vara av stor betydelse för fattigare länder där fetma och kroniska sjukdomar ökar i oroande snabb takt men där tillgången till hälso- och sjukvård är starkt begränsad.

Fakta. Utdrag ur European Charter on Counteracting Obesity

Declared on 17 November 2006 that, »Visible progress, especially relating to children and adolescents, should be achievable in most countries in the next four to five years, and it should be possible to reverse the trend by 2015 at the latest.« It spells out clearly what European states will need to achieve: • High level political will and commitment to develop health promoting policies in all relevant ministries and agencies • Consideration of impact on public health when making economic policy and other relevant decisions; for example, on trade, agriculture, transport, and urban planning • Collaboration among ministries and agencies, led by health ministries • Support for local authorities in creating opportunities for healthy lifestyles and diets; for example, in schools • Linkage of actions against obesity to strategies for sustainable development and for reducing non-communicable (chronic) diseases • Balance between individuals’ responsibility for their own health and the social responsibility of governments and societies • Regional coordination of policy measures so that market pressures will not shift the sale of energy dense foods and drinks from states with strict regulation or legislation to those with less regulation • Protection of children and adolescents from commercial exploitation that leads to obesity • Easier ways for people to make healthy choices, particularly those on low incomes • Policy tools range from legislation to public/private partnerships, with particular importance attached to regulatory measures. • »Win win« solutions for the private sector, so that companies promoting healthier lifestyles gain market advantage