Med hjälp av systematiska litteraturöversikter arbetar SBUs projektgrupper för att visa vilka utredningar och behandlingar som har vetenskapligt stöd och vilka som inte har det. SBU förväntas sprida kunskapen från projekten till sjukvårdens verksamheter och till allmänheten i avsikt att få kunskapen satt i tillämpning. För att få största möjliga genomslag krävs, förutom SBUs egna insatser, medverkan från andra aktörer på sjukvårdens område. Läkemedelsbolagen är en sådan viktig aktör, och SBUs kunskapsöversikter har vanligen mottagits och vidarebefordrats på ett seriöst sätt.
Det är därför anmärkningsvärt att Pfizer i en annonsbilaga i Dagens Nyheter den 20 november [1] lägger in påståenden som åberopar SBU i texten, men som i själva verket inte överensstämmer med rapporten.
SBU konstaterar i rapporten om demenssjukdomar [2] följande:
Studier ger inte stöd för hypotesen att demensläkemedel senarelägger behov av särskilt boende.
Det saknas studier som visar att demensläkemedel gynnsamt påverkar livskvaliteten hos demenssjuka personer.
Pfizer hävdar däremot att SBU-rapporten skulle påvisa sådant stöd. SBU finner detta ytterst beklagligt eftersom det vilseleder mottagarna. Att annonsens budskap på dessa viktiga punkter går stick i stäv med SBUs rapport är ett trist uttryck för bristande respekt för de SBU-resultat som annonsören säger sig bygga på. Annonsen har av annan part anmälts till Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman (IGM). Pfizer har efter annonsens införande försäkrat SBU att den inte ska upprepas.