Vi vill börja med att beklaga den felaktiga formuleringen som vi använde i vår hänvisning till SBUs rapport i annonsen »Rätt behandling under rätt tid« som införts i en annonsbilaga i Dagens Nyheter. Så snart detta uppdagades kontaktade vi SBU och intygade att formuleringen inte kommer att användas framöver.
Vi vill dock med emfas tydliggöra att det endast rör sig om ett misstag och inte om en medveten felcitering i syfte att vilseleda läsarna.

När det gäller annonsens budskap så är det dock något som Pfizer till fullo står bakom. Idag finns det studier som visar på att behandling kan möjliggöra att patienten kan bo hemma längre och inte behöver flytta till sjukhem [1, 2]. Dessa studier är dock inte placebokontrollerade, vilket är naturligt, men dock en brist. Av etiska skäl är en sådan studie i princip omöjlig att genomföra då flera års behandling med placebo skulle vara nödvändig – när indikation för behandling redan är godkänd.

Vi anser att det är vetenskapligt visat att det finns en korrelation mellan bibehållna kognitiva funktioner och sparade resurser för samhället, för att inte nämna livskvalitet för den enskilde patienten och dennes anhöriga [3-6]. Därav vikten av att rätt patient får rätt behandling under rätt tid.

Vi på Pfizer är stolta över att få vara delaktiga i att sprida information och kunskap kring en sjukdom som historiskt sett har varit belagd med både stigma och skam. Givetvis ska alla citeringar som vi använder vara korrekta, och vi strävar alltid, liksom SBU, efter ett öppet och etiskt samarbete mellan sjukvårdens alla aktörer. Trots att vi har gjort ett fel i just den här annonsen kan det dock aldrig vara fel att öka kunskapen om sjukdomsområdet – hos patienter, anhöriga och deras närstående.