Lungemboli används oftast som ett »allt eller intet«-begrepp. Med den höga tillförlitlighet som spiraldatortomografi idag erbjuder för att visualisera också mycket små embolier, kan det möjligen vara relevant att betrakta detta tillstånd på ett mera nyanserat sätt. Lungemboli anses i regel som allvarligt, samtidigt som begreppet betecknar allt från en minimal tromb i en subsegmentell artär till en livshotande sadelemboli.

Senast användes termen lungemboli på traditionellt sätt i rapporteringen av Christopherstudien i Läkartidningen av Nyman och medarbetare [1]. Arbetet syftar till att utarbeta diagnostiska flödesscheman för att bromsa det ökande antal undersökningar som blivit följden av att spiraldatortomografi ersatt lungskintigrafi som förstahandsmetod för diagnostik av lungemboli.
Fysiologin säger att lungkärlsbädden utgör ett till det stora kretsloppet seriekopplat filter, i vilket tromber som mer eller mindre ständigt uppstår på vensidan avskiljs och löses upp. Extrakt från djurlungor har utgjort en källa för att utvinna trombolytiska substanser.

Med den tilltagande bildkvalitet och högre spatiala upplösning som radiologin har gått och rimligen fortsätter att gå emot, kommer allt mindre embolier att avbildas. Blir det möjligt att till och med visualisera »normalfysiologiska« embolier kan det vara relevant att inför eventuell behandling värdera ett lungembolus även från dess omfattning och inte enbart från dess faktiska existens.
Vi visualiserar nu så små embolier att det redan idag kan finnas anledning att ta upp en diskussion om kliniskt signifikant lungemboli kontra lungemboli eller ej. Kanske skall en lungembolus storlek och omfattning tillsammans med förhållanden som fysiskt status, cirkulationspåverkan, medicinering, andra sjukdomar, tänkbara embolikällor och koagulationsstatus styra terapeutiska åtgärder.
Stigmatiserar man en frisk person genom att möjligen i onödan behandla en minimal lungemboli? Tyngden av denna fråga kan komma att öka i takt med utvecklingen av bättre radiologiska metoder för att visualisera allt mindre lungembolier.