Dr Rafael Ferrándiz poängterar helt riktigt att det är viktigt att hålla isär primär- prevention och sekundärprevention. Den australiensiska studien (Childhood Asthma Prevention Study, CAPS) [1], refererad i LT 39/2006, syftade till att undersöka den primärpreventiva effekten av kostintervention och kvalsterreduktion på astma och allergi hos barn.
Det är möjligt att skillnaden mellan primär och sekundär prevention hade förtydligats med en annan rubrik på mitt inlägg. Faktum är dock att även effekten av sekundärprevention i form av kvalsterreduktion med enbart madrassskydd också har tveksam effekt på etablerad astma [2] och rinit [3] i stora randomiserade interventionsstudier.

Dr Ferrándiz påpekar också att nivåerna av kvalsterallergen är avsevärt högre i Sydney än i Sverige. Det är dock i miljöer med mycket höga kvalsterhalter som man skulle kunna se en effekt av intervention. I interventionsstudier på kvalsterreduktion i Holland [4] och England [5], där kontrollgrupperna exponerats för kvalsterallergen i nivåer liknande dem vi har i Sverige, har man heller inte kunnat uppnå någon prevention av astma eller allergi. Det är snarare så att kvalsterreduktion förefaller ge en ökad risk för sensibilisering [5] och eksem [1]. Detta visar också att det inte finns några belägg för att försöka uppnå kvalsterhalter lägre än den tidigare arbiträrt angivna nivån 2 (my)g/g.

Det är intressant att dr Ferrándiz hörde Ann Woolcock tala om kvalsterreduktion i Stockholm för 12 år sedan, eftersom hon är en av initiativtagarna till CAPS-studien i Sydney. Ifall professor Woolcock fortfarande vore i livet skulle hon säkert, liksom övriga studieansvariga, respektera resultatet att primärprevention, i form av kvalsterreduktion, inte har någon effekt på utveckling av astma och allergi, och se till att detta återspeglades i klinisk praktik.
Vi måste se detta som en ny plattform att stå på och ta tillfället i akt att forma nya frågeställningar och hypoteser kring orsakerna till den ökande förekomsten och möjliga preventionen av astma och allergier.