I Läkartidningen 39/2006 (sidan 2842) redogör Catarina Almqvist för en primärpreventionsstudie som genomförts vid Woolcock Institute of Medical Research i Australien. Resultatet visar att primärpreventiva åtgärder såsom kvalsterallergenreduktion och kostintervention inte förebyggde förekomsten av astma och allergi hos högriskbarn.
Rubriken anger: »Kostintervention och kvalsterreduktion utan effekt vid astma och allergi hos barn« (originalrubriken är »Prevention of asthma during the first 5 years of life: A randomized controlled trial«). Rubriken antyder att kvalsterreduktion inte är effektiv som sekundärprevention, trots att studien undersökte primärprevention. En korrekt rubrik vore: »Kostintervention och kvalsterreduktion förebygger inte astma och allergi hos högriskbarn i Australien«.
Det är viktigt att hålla isär primär och sekundär prevention. Precis som för primärprevention vid pälsdjursallergi visar primärpreventiva studier vid kvalsterallergi motstridiga resultat [1, 2]. För den redan sensibiliserade är minskad allergenexponering en viktig del i behandlingen, dvs sekundärprevention [3, 4].

Kvalsterallergenmängderna i Sydney är flerfaldigt högre än i Sverige. Nivåer över 2 (my)g/g innebär en ökad risk för sensibilisering [5]. Trots att man vidtog preventiva åtgärder var ändå kvalsterallergennivån i den aktiva gruppen i studien 6 till 7 (my)g/g damm, dvs långt över den nivå som innebär risk för sensibilisering. Författarna påpekar också att en möjlig orsak till det negativa resultatet kan vara att allergenreduktionen inte var tillräckligt stor. De refererar till en engelsk studie där nivån i den aktiva gruppen var 0,2 (my)g/g. I en tysk studie låg nivån på 0,2 (my)g/g i den aktiva gruppen [6] och i en svensk studie 0,5 (my)g/g [7].
Kvalsterallergensensibilisering och astmasymtom har setts även efter exponering med lägre allergennivå än 2 (my)g/g damm [8]. Professor Ann Woolcock vid Woolcock Institute of Medical Research uppgav redan 1994 på ett möte på Karolinska sjukhuset att det över huvud taget var mycket svårt att genomföra kontrollerade kvalsterstudier i Australien eftersom man inte kunde åstadkomma tillräckligt låga allergennivåer i testgruppen.