I Läkartidningen beskriver Eva Samuelsson och medarbetare ett fall av armventrombos under samtidig behandling med Nuvaring [1]. Man konkluderar att armventrombos är en ovanlig biverkan till bruk av kombinerad hormonell antikonception och att förekomst av multipla riskfaktorer är vanlig. Trots att risken för trombos är välkänd vid kombinerad hormonell antikonception anser vi att denna fallbeskrivning är viktig och att vi givetvis även fortsättningsvis skall rapportera biverkningar av läkemedel, speciellt när dessa är nya på marknaden.
Det är dessutom viktigt att påpeka att Nuvaring, liksom p-plåstret Evra, i likhet med traditionella kombinerade p-piller är kombinerade hormonella metoder och skall hanteras som dessa vid rådgivning och bedömning.

Det som gör oss förundrade är det sätt Läkartidningen valt att presentera artikelinnehållet som en nyhet på det aktuella numrets omslag när man i själva verket beskriver en känd biverkan. Omslaget ägnas normalt artiklar som rapporterar medicinska nyheter. Här »säljs« denna nyanserade fallbeskrivning på ett närmast kvällstidningsliknande sätt. Det ger intryck av att något nytt och farligt framkommit, vilket inte alls stämmer överens med fallbeskrivningens nyanserade innehåll.

Preventivmedelsrådgivning är en verksamhet som är mycket känslig för larm och mediala strömningar. Andelen användare av kombinerade hormonella metoder (framför allt kombinerade p-piller) samvarierar starkt med mediala larm [2]. Kvällspressen har i många fall slagit upp nya studier med braskande rubriker om farlighet, risker och biverkningar när innehållet i studierna i många fall endast bekräftat redan känd kunskap. Den enskilda kvinnan har i dessa fall mycket svårt att själv värdera innehållet, och inte sällan slutar hon med sitt preventivmedel av rädsla.
Rädsla för biverkningar är en av de vanligaste orsakerna till att kvinnor slutar med sitt preventivmedel [3, 4]. För medicinsk personal som arbetar med preventivmedelsrådgivning och abortförebyggande arbete är detta ett vardagligt och stort bekymmer. Mycket kraft går åt till att informera oroliga kvinnor. Allt-för ofta möter vi kvinnor som söker för abort som en följd av att de slutat med sitt preventivmedel på grund av obefogad rädsla.

Läkartidningen har nu i våra ögon valt att haka på denna trend med braskande rubriksättning där rubrik och bild enligt vårt förmenande inte återspeglar innehållet. I det aktuella fallet finns inga direkta felaktigheter men som läsare förleds man lätt att tro att det är något nytt, dramatiskt som framkommit då detta slås upp som numrets absoluta huvudnyhet.
Läkartidningen, såsom en facktidskrift, bör ha höga krav på sin rubriksättning och layout.
Andra medier är snabba att fånga upp dessa rubriker, och vi har redan fått samtal med förfrågningar om detta »nya, farliga« som inträffat.
Vi menar inte att på något sätt förringa riskerna, och vi uppmanar andra att beskriva, rapportera och publicera biverkningar, men faktum kvarstår att än så länge finns ingen påvisad ökad risk för venös tromboembolism med Nuvaring jämfört med kombinerade p-piller.


Läkartidningen 1–2/2007.