Lars Gottberg avråder från användande av Depomedrol nu när pollensäsongen står för dörren [1].
Som reumatolog kan jag inte ha några synpunkter på värdet av Depomedrol intramuskulärt som åtgärd vid behandling av allergiska besvär. Däremot kan jag förmedla en helt annan erfarenhet av effekt och biverkningar vid behandling av kronisk artrit.
Depomedrol intramuskulärt är ett utomordentligt värdefullt hjälpmedel som tillfälligt komplement till övrig farmakoterapi vid skov. Det är också enligt min erfarenhet (vi ger mer än 1000 sådana injektioner per år vid vår mottagning) en praktiskt taget biverkningsfri åtgärd om vi diskuterar enstaka injektioner till enskild patient.
Upprepade Depomedrolinjektioner, 80 mg im, var 4–5 vecka till en och samma patient, ger efter något år samma biverkningsmönster som annan långvarig lågdos steroidregim, men lokala eller omedelbara negativa effekter av det slag som Lars Gottberg refererar till är ytterst sällsynta på vår mottagning.