Anders Lindberg och Anders Tegnell har skrivit en intressant artikel om vaccinationer i Läkartidningen 7/2007. Artikeln innehåller dock ett par felaktigheter. De skriver: »Förbudet mot marknadsföring av enskilda receptbelagda läkemedel med allmänheten som målgrupp gäller i princip också vacciner.«
Denna tolkning av 21 a § Läkemedelslagen är inte korrekt. »Med undantag för kampanjer för vaccination av människor mot infektionssjukdomar är marknadsföring av receptbelagda läkemedel som riktas till allmänheten förbjuden.«

Propositionen ger stöd för att kampanjerna kan bedrivas av såväl myndigheter som läkemedelsföretag (proposition 2005/06:70, sidan 205). Av det direktiv som föranledde införandet av bestämmelsen framgår också att undantaget skall gälla vaccinationskampanjer som bedrivs av industrin och som är godkända av de berörda myndigheterna i medlemsstaterna (artikel 88.4 i direktiv 2001/83/EG).
Att det senare ledet av bestämmelsen inte infördes i Sverige berodde på censurförbudet i Tryckfrihetsförordningen (TF) och och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Lindberg och Tegnell skriver vidare att »Läkemedelsverkets ansvar omfattar registrering och information om olika läkemedel, däribland vacciner«.
Det var mycket länge sedan läkemedel registrerades, däremot godkänns de ibland. Dock godkänner inte Läkemedelsverket vacciner, utan det uppdraget har EU-kommissionen inom ramen för den centrala godkännandeproceduren.