Inför den kommade pollensäsongen finns det anledning att avråda från förskrivning av Pfizers Depo-Medrol vid hösnuva. För ett år sedan drev bolaget en reklamkampanj för medlet som utpekades som enda terapi vid hösnuva utan några inskränkningar beträffande svårighetsgrad, ålder, kontraindicerande sjukdomar eller biverkningar. I själva verket är Depo-Medrol en otidsenlig och dåligt dokumenterad behandling vid hösnuva och astma, som har besvärande biverkningar och som det direkt avråds från av nationella och internationella auktoriteter.

Det var således mycket anmärkningsvärt att Pfizer inledde denna kampanj bara några veckor efter det att Eva Wikström-Jonsson och Sigurd Vitols [1] hade gjort en mycket grundlig och noggrann genomgång i Läkartidningen, där de påpekade att systemiska steroider bara ska användas när annan terapi inte räcker och i så fall i peroral form.
Nyligen har det också gjorts ett tungt vägande inlägg i Primary Care Respiratory Journal av Jean Bousquet [2], som är en av de främsta auktoriteterna inom området. Han avråder från användning av depåkortison med hänsyn till besvärande lokala biverkningar, risken för vävnadsatrofi, avaskulär nekros i höfterna, generell påverkan på benmassa och ögon samt rapporterade dödsfall.
Det är också intressant att författaren till den enda jämförande studien av depåkortison och peroralt kortison senare har tagit avstånd från depåkortison och i stället rekommenderat peroralt kortison [3].

Det är alltså av stor vikt att vi i vår behandling utgår från moderna evidensbaserade rekommendationer. Det är därför besvärande att Pfizer väljer att bortse från det från WHO utgående dokumentet ARIA [4] för handläggning av allergisk rinit. Uttryckligen står där att intramuskulär injektion av glukokortikosteroider inte rekommenderas.

Det är nu tid för alla att reagera. Läkemedelsförmånsnämnden bör med omedelbar verkan dra in rabatteringen av Depo-Medrol. Läkemedelsverket bör ofördröjligen kräva modern dokumentation från Pfizer. Och alla förskrivande läkare bör sluta skriva ut Depo-Medrol. Svåra fall av hösnuva, där sedvanlig behandling inte har hjälpt, har god nytta av allergenspecifik immunterapi (ASIT) (hyposensibilisering) [5]. Om systemisk kortisonbehandling bedöms indicerad ska den ges peroralt, t ex med Prednisolon 5 mg tabletter 5 tabletter varje morgon i 4–5 dagar vid svåra besvär, alternativt kan man förskriva en burk Prednisolon 5 mg 25 st med ett uttag och ordinationen 1–2 tabletter som engångsbehandling dagar med svåra besvär.