Den 19 februari anordnade Sylf Stockholm tillsammans med MSF Stockholm en lönekväll för sina medlemmar. Evenemanget blev snabbt fullbokat och mycket uppskattat. Under kvällen framkom att många medlemmar efterfrågar tillförlitlig lönestatistik.
Några dagar senare presenterade Läkarförbundet sin årliga lönestatistik. I den kunde man läsa att en ST-läkare i Stockholm hade en medellön på 35402 kronor i november 2006. Däremot fanns ingen information om hur lönerna för ST-läkare skiljer sig inom respektive specialitet.
Nu vill Sylf Stockholm att Läkarförbundet redovisar hur lönerna skiljer sig inom varje specialitet för ST-läkarna, precis som det redan görs för specialisterna.

En av de frågor som Läkarförbundet har drivit hårdast de senaste åren är individuell löneförhandling. Medlemmarna har uppmanats att söka hjälp i den kompetens som förbundet besitter, för att varje medlem ska ha bästa möjliga förutsättning att förhandla sin egen lön.
Ett av de främsta verktygen en anställd kan ha i sin löneförhandling är tillgången till pålitlig lönestatistik. Få argument väger tyngre i en löneförhandling än konstaterandet att den erbjudna lönen ligger under medellönen, eller att den utifrån den anställdes kompetens är omotiverat låg.
Trots det får många ST-läkare uppgift endast om snittlönen för hela ST-läkarkollektivet, utifrån geografisk tillhörighet, som referens i sin löneförhandling. Ingen information finns om skillnader mellan olika specialiteter. De närmare 1800 underläkare som Sylf Stockholm representerar har rätt till bättre hjälp.

För att närmare studera hur lönerna skiljer sig mellan olika specialiteter gjorde Sylf Stockholm ett stickprov under februari 2007. Vi valde att titta närmare på ST-läkarna inom allmänmedicin (n=171), psykiatri (n=124) och klinisk kemi (n=8). Vi jämförde arbetsgivarnas lönelistor, som samlats in från Läkarförbundets lokalföreningar från februari 2007, med Läkarförbundets statistik (n=1219) från november 2006. Resultatet redovisas i Figur 1.
Man kan fråga sig vilken hjälp en ST-läkare i allmänmedicin har av att veta att medellönen för en ST-läkare i Stockholm är 35402 kr, när snittlönen för en ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm i själva verket är 37864 kr? En ST-läkare inom klinisk kemi eller någon annan specialitet kan i stället mötas av argumentet att Läkarförbundets redovisade snittlöner är omotiverat höga, på grund av att specialiteter som psykiatri och allmänmedicin drar upp genomsnittet. Detta är något som i fallet med klinisk kemi knappast kan sägas vara sant, vid en närmare granskning.

Det framkommer dessutom vid en noggrannare analys av materialet att lönerna för ST-läkare sannolikt ligger ännu högre än vad en rutinmässig genomgång av ST-läkarnas lönelistor ger sken av. SLSO-sektionen inom Stockholms läkarförening studerade i detalj de lönelistor som rekvirerats i april 2006 för specialiteterna psykiatri och allmänmedicin.
Man fann att medellönen då för en ST-läkare i psykiatri respektive allmänmedicin i aktiv tjänst i själva verket var 38769 kr (n=69) respektive 38070 kr (n=122). Sedan dess har lönerna av allt att döma stigit ytterligare.
Som ett svar på medlemmarnas önskan inleder nu Sylf Stockholm ett arbete för att förbättra möjligheten att erhålla en differentierad lönestatistik för sina medlemmar. Vi tror att Läkarförbundet med sina resurser och sin kompetens skulle kunna spela en avgörande roll för många av de ST-läkare som inom kort kommer att förhandla sin lön.
Om förbundet presenterar den årliga lönestatistiken uppdelad på respektive specialitet är det något som även de tusentals andra ST-läkarna i resten av riket med all sannolikhet kommer att ha stor nytta av.
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.


Figur 1. ST-läkares månadslön i Stockholm.