Läkarförbundets lönestatistik bygger på det kommunala statistikavtalet och den partsgemensamma insamling och bearbetning som görs i november månad varje år. Förbundet kompletterar detta material med respektive läkares specialitet hämtat från Socialstyrelsens register.
Denna partsgemensamma statistik har stor validitet och är inte ifrågasatt av någondera parten. Detta gäller även efter de kompletteringar förbundet gör med specialistkoderna. I Socialstyrelsens register finns endast de läkare med som har en specialistkompetens och inte de ST-läkare som är på väg mot en sådan.
Förbundet har heller ingen egen registrering av vilka specialiteter de olika ST-läkarna siktar på. Det enda sättet för närvarande att hantera en specialitetsindelad statistik för ST-läkarna är att genom egna enkäter eller liknande manuellt föra på blivande specialitet. Detta kan nog av praktiska skäl hanteras endast i det lokala arbetet, och då får man göra som Sylf Stockholm gjort.

För närvarande arbetar parternas statistiker med att ändra befattningsklassificeringen, vilket i sig innehåller ett antal problem. Dock finns för den frågeställning Simon Kyaga väcker en ny komponent som delvis kan tillmötesgå kraven. Med viss sannolikhet kommer den partsgemensamma statistiken fr o m 2008 att vara uppdelad i de åtta nya basspecialiteter som skall gälla i framtiden.
Förbundets behov av en sådan grov specialitetsindelning är litet, men en poäng med den är att den då bör gälla även ST-läkarna. Förutsättningarna är att parterna blir överens om denna nya klassificering och att alla ST-läkare verkligen klassificeras på rätt specialitet. Detta måste då bevakas i det lokala arbetet.

En sådan ordning löser inte helt de önskemål som finns men kan ändå leda till en något bättre uppdelad statistik för ST-läkarna. För de specialistkompetenta läkarna kommer förbundet att fortsätta med den betydligt mer finfördelade specialitetsstatistik som vi har nu genom samarbetet med Socialstyrelsen.