De kvinnor och män som tävlar i Vasaloppen är en selekterad grupp ur befolkningen med bland annat hög utbildning och lön och bättre hälsobeteende i allmänhet än andra människor. Det är därför helt naturligt att de har bättre hälsa än de som inte åker Vasaloppet. Jag anser att det inte är säkert visat att Vasaloppsåkandet i sig ger dem bättre hälsa. Min betänklighet har stimulerat till tre intressanta inlägg.

Det råder inget som helst tvivel om att fysisk aktivitet och dess konditionsförbättrande effekter är starkt hälsofrämjande och att det föreligger ett dos–effektförhållande. Vi är helt eniga om detta. De långsiktiga hälsoeffekterna synes dessutom bli bättre ju tidigare i livet den fysiska träningen startar. Troligen krävs högre nivåer av fysisk aktivitet än vad vi hittills rekommenderat för barn och unga [1]. Det tycks också vara väsentligt att nå god fysisk kondition tidigt i livet [2, 3]. Därför bör det hälsofrämjande arbetet rimligtvis fokusera på olika vägar att stimulera till hög fysisk aktivitet och god kondition hos barn och unga.
Toomas Timpka har en bra poäng i att lyfta fram »Homo ludens«, den lekande människan. Det kan upplevas som roligt, stimulerande och spännande att tävla. Med andra ord kan tävling vara en morot för att öka mängden fysisk aktivitet.

Man blir skadad av att träna fel eller utföra riskabla moment. Eftersom Vasaloppsåkarna är en selekterad grupp ur befolkningen är de säkert medvetna om felträningens risker och förebygger dessa bra. Om emellertid allt fler människor stimuleras till att delta i krävande Vasaloppsanaloga tävlingar måste de ha kunskap om rätt träning för att tävlandet inte ska bli hälsodestruktivt.
Utvecklingen av tänkandet från sportskadeprevention till säkerhetsfrämjande (referens 5 i Timpkas inlägg) är kanske en förskjutning av fokus, som kan vara användbar när man vill få fler människor att öka intensitet och duration av fysisk aktivitet.

Kan de som kämpar sig fram i spåren mellan Sälen och Mora, förutom att de trivs och mår fint, stimulera andra människor att öka sin fysiska aktivitet och kondition i allmänhet, framför allt barn och unga? Finns en sådan hälsofrämjande sidoeffekt av denna världsberömda tävling ska naturligtvis effekten optimeras.
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.