April 2006 deltog undertecknade i en workshop anordnad av Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik om livsuppehållande behandling. Motivet till mötet var delegationens uppfattning att det var dags att se över de riktlinjer som formulerades i Läkaresällskapet 1991.
Vid workshopen fanns stora skillnader i synen på livsuppehållande behandling av svårt sjuka patienter. Slutsatsen när vi lämnade mötet var att det inte fanns konsensus för att omformulera riktlinjerna från 1991. Det framfördes bla att man måste vara mycket försiktig med att för ofta omformulera sådana riktlinjer utan att säkra sig bred förankring.

Det är därför med stor förvåning vi nu plötsligt upptäcker att delegationen på basen av denna workshop har formulerat riktlinjer som inte har presenterats för oss och som inte har täckning i diskussionerna på workshopen. Vi känner oss lurade och kan inte ställa oss bakom formuleringarna som ej har varit föremål för diskussion med deltagarna på mötet.
Det är delegationens medlemmars rätt att formulera sina egna synpunkter, men de kan inte hänvisa till att formuleringarna har stöd i denna workshop.