Samtliga landsting i Sverige borde omgående ge patienten rätt att välja vilken vårdenhet som han eller hon vill anlita för sin hälso- och sjukvård. Den valda vårdenheten får sedan en hälso- och sjukvårdspeng där beloppet är beroende av personens ålder.
Fördelen med detta är att alla vårdgivare ges lika förutsättningar för sitt arbete oavsett om huvudmannen är privat eller offentlig. Med sjukvårdspengen får vårdgivarna också frihet; inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen råder frihet att utforma vårdutbudet för att på bästa sätt möta behovet hos de personer som valt vårdenheten.

Ovanstående är ingen utopi utan fullt genomförbart. Kan Hallands läns landsting borde också övriga landsting våga ge patienter och vårdgivare möjlighet att välja väg. Jag anser att med vårdvalsmodellen minskar den politiska makten liksom den professionella till förmån för patienten. Det är hög tid att ge patienten verkligt inflytande över hälso- och sjukvården.