Det gläder oss att Ludger Grote och Mats Holmström uppskattade rapporten om obstruktivt sömnapnésyndrom. Några kommentarer kan emellertid vara motiverade.

Det saknas vetenskapliga belägg för att kirurgi över huvud taget har effekt, alltså inte bara studier av högsta kvalitet. För att uppnå evidensstyrka 3 (begränsat vetenskapligt underlag) krävs enligt dagens definitioner två studier av medelhög kvalitet. Även med så pass låga krav saknas evidens för de kirurgiska metoder som använts.
Däremot har det publicerats enstaka studier som håller denna kvalitet, något som talar för att adekvata studier går att genomföra. De befintliga studierna kunde dock inte påvisa effekt på patientrelevanta mått såsom trötthet och svårighet att hålla sig vaken, medan resultaten var motsägande när det gäller effekt på surrogatmåttet apné–hypopné-index (AHI).

Slutsatserna om biverkningar av kirurgi grundas på 34 studier, varav 31 publicerats mellan 1996 och 2006, och endast två under 1980-talet. Biverkningar i form av sväljningsbesvär efter kirurgi mot mjuka gommen grundas på sju studier publicerade mellan 1999 och 2004. En studie av hög kvalitet publicerad 2004 redovisar dödsfall i 0,2 procent av fallen och svåra postoperativa komplikationer hos 1,5 procent av patienterna efter uvulopalatofaryngoplastik.

Vi hoppas att SBU-rapporten stimulerar till att det genomförs adekvata studier av de patienter som idag bedöms vara aktuella för kirurgi. Med adekvata menar vi att det skall finnas en kontrollgrupp, att patientrelevanta utfallsmått på förbättring följs och att uppföljningen är tillräckligt lång och inkluderar eventuella biverkningar.