Socialstyrelsen delar inte den åsikt som kommer till uttryck i artikeln.
Bestämmelserna om jäv i Förvaltningslagen ger uttryck för en grundläggande princip inom svensk förvaltning, nämligen att handläggning och beslut rörande enskilda ska grundas på objektiva och opartiska bedömningar. I artikeln kritiserar skribenten gällande lagstiftning och menar att bestämmelserna om jäv inte ska vara tillämpliga för en läkare som vill utfärda ett vårdintyg beträffande en anhörig.
Socialstyrelsen delar inte denna åsikt utan vill tvärtom framföra att en sådan ordning skulle åsidosätta grundläggande krav på rättssäkerhet och objektivitet. Enligt 12 § Förvaltningslagen finns det dessutom en möjlighet för en läkare som är anhörig till patienten att utfärda ett vårdintyg om inte någon annan läkare kan göra detta »utan olägligt uppskov«. Socialstyrelsen anser att detta sammantaget utgör en väl fungerande ordning.