Leg läkare Bengt H Johansson kommenterar sammanfattningen av min avhandling »Epidemioloigcal aspects on pain in whiplash-associated disorders«, som nyligen publicerades i Läkartidningen [1]. Avhandlingen är en sammanläggning av fyra studier där jag och medförfattare framför allt studerat hur psykologiska och sociala faktorer påverkar smärta och prognos vid whiplashrelaterade besvär (WAD).
Resultaten är entydiga – psykologiska och sociala faktorer och hälsotillstånd före tidpunkten för bilkollisionen har stor betydelse för smärta och prognos vid WAD. Vi har i analyserna haft möjlighet att kontrollera för ett stort antal störfaktorer (confounders), vilket stärker möjligheterna till tillförlitliga slutsatser. Vi är väl införstådda med att orsakerna till att personer får ont i nacken efter en bilkollision varierar, och att även biomedicinska komponenter har betydelse för utveckling av besvär och för prognos.

I stort sett alla sjukdomar och tillstånd har en multifaktoriell bakgrund. Det finns ingen anledning att ifrågasätta att så är fallet även vid WAD. Jag har i min avhandling visat att psykologiska och sociala faktorer har en väsentlig betydelse. Detta säger ingenting om vilken betydelse biomedicinska faktorer har. Den relativa betydelsen av dessa i förhållande till besvärens placering eller deras patofysiologiska orsaker har inte studerats och är en helt annan fråga.

Senare års forskning om WAD är entydig i att psykologiska och sociala faktorer påverkar läkningsförloppet [2-6]. Vi måste bli bättre på att ta hänsyn till detta i behandling av initiala besvär. Resultat från interventionsstudier som fokuserat på information snarare än på behandling talar för att detta är en framkomlig väg [7, 8].

Det är av stor vikt att man i omhändertagandet av personer med WAD inte fokuserar på enbart biomedicinska komponenter, utan även tar hänsyn till psykiskt status, förväntningar på tillfrisknande, tidigare hälsotillstånd och sociala omständigheter.