Frågan om lämplighet för innehav av vapen är inte helt lätt. Hans Wallin instämmer i vår bedömning att nuvarande lagstiftning inte fungerar men anser ändå att det precis som idag räcker med jägarexamen och utdrag ur brottsregistret.

För att få vapenlicens krävs att man i regel är över 18 år, inte har förekommit i brottsregistret under de senaste fem åren samt att man kan styrka ett legitimt behov av det vapen ansökan avser. Därutöver krävs det för vapenlicens för jaktvapen avlagd jägarexamen, och för vapenlicens för målskytte sex månaders aktivt medlemskap i en skytteförening. Något krav på bedömning av medicinsk lämplighet finns inte.
Varken jägarexamen, som många tar efter 3–5 dagars intensivkurs, eller medlemskap i en skytteförening kan sägas utgöra en lämplighetsprövning. Vapenlicens utges i de flesta fall i icke tidsbegränsad form. Licens kan återkallas om tillståndshavaren visat sig vara olämplig.

I Vapenlagens 6 kapitel 6 § finns anmälningsskyldighet för läkare om en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen. Före juli 2006 avsåg anmälningsskyldigheten endast patienter som vårdas för psykisk störning, nu avser den alla medicinska skäl. Bestämmelsen om läkares anmälningsskyldighet har ett vällovligt skyddssyfte.
Tanken är att personer som av medicinska skäl inte bör ha skjutvapen ska kunna identifieras. Men det finns stora problem med anmälningsskyldigheten, och Socialstyrelsens återkommande rapporter har visat att det inte fungerar.

Vi vill att lagen ses över, vi har gett ett förslag på hur man skulle kunna hitta medicinskt olämpliga personer men inser också problemen med det förslaget, precis som Wallin påpekar. Vi är öppna för andra förslag som skulle kunna fungera bättre. Tyvärr ger Wallin ingen ytterligare vägledning när det gäller lämplighet ur en medicinsk synvinkel som ju lagen ändå kräver att vi läkare ska bedöma, faktiskt för alla våra patienter.
Läkarförbundet kommer nu att fortsätta driva på för en översyn av lagen, vi kommer att uppvakta berörda politiker och tjänstemän under hösten. Vårt förslag kan ses som ett inlägg och en start på debatten.