I vårt förra svar till professor Trollfors och doktor Bergfors beskrev vi hur Läkemedelsförsäkringen har hanterat skadeanmälningarna från de patienter som drabbats av skador i samband med kikhostevaccinering. På de ytterligare frågor som ställs kan vi bara svara generellt.
Frågorna gäller främst medicinska bedömningar och där kan vi konstatera att professionen har olika åsikter. Bedömningen av medicinsk invaliditet med anledning av personskada görs på samma grunder av Läkemedelsförsäkringen som av andra försäkringar som gäller för personskador, tex Trafikskadeförsäkring, Patientförsäkring och andra ansvarsförsäkringar.

Läkemedelsförsäkringen bedömer varje enskild skadeanmälan för sig. Försäkringsbolaget Zürich har vårt uppdrag att utreda skadeanmälningarna. De anlitar medicinska specialister, förtroendeläkare, som är välrenommerade och som vi har det största förtroende för. Läkemedelsskadenämnden, som är den instans som prövar ärenden som överklagas, anlitar även ytterligare medicinsk expertis när sådan inte finns i nämnden.

Vi kommer att bjuda in professor Trollfors och doktor Bergfors till ett möte där vi lyssnar på deras synpunkter och får tillfälle att ytterligare klargöra hur vi ser på utredningen av skadeanmälningarna om kikhostevaccineringen.