En anonym kollega har uppmärksammat ett delvis nytt problem som är angeläget att stävja i tid. Många, både läkare och andra, är bekymrade över att läkaryrket håller på att »tas över« av kvinnor. Under många år har de manliga läkarna varit i majoritet, men det har då inte setts som något problem.
Att fler kvinnor blir läkare ser jag inte som något problem – dessa kvinnor är i stället att gratulera till sitt yrkesval! Det krävs tydliga kriterier baserade på rättvis bedömning av meriter vid tillsättning av såväl AT- som andra läkartjänster.

Det är viktigt att alla vet vad som gäller och att samma kriterier gäller för alla sökande till en tjänst. AT är en utbildningstjänst, och antalet sådana ska räcka till för antalet examinerade läkare.
Det är landstingen/regionerna och SKL som har ansvaret för att det utbildas AT-läkare, och Läkarförbundet välkomnar ett utökat antal AT-tjänster. Sverige behöver flera läkare.
Att som arbetsgivare fördröja utbildningen för majoriteten av de nyutexaminerade läkarna (kvinnorna) vore samhällsekonomiskt illa genomtänkt.

Skulle arbetsgivare tillämpa positiv särbehandling, dvs ge förtur till sökande av underrepresenterat kön trots att det finns andra sökande med likvärdiga meriter – i syfte att få en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen – skulle det i den mån det över huvud taget är möjligt också vara oförsvarbart. Ett sådant förfarande skulle förstärka den ojämställdhet som råder mellan kvinnor och män i läkarkåren vad gäller karriärgång, befordran och lön.
Att tillämpa kvotering, dvs att enbart anställa personer av underrepresenterat kön tills man nått ett bestämt antal vid tillsättning av AT- eller andra läkartjänster, skulle dessutom inte vara förenligt med gällande lagstiftning.

Som facklig part arbetar Läkarförbundet med aktivt jämställdhetsarbete. Genusglasögonen ska vara på i alla fackliga frågor som principer för lönesättning, karriärvägar, befordran, rekrytering, arbetsorganisation, arbetstider och utbildnings- och fortbildningsfrågor.
De lokala läkarföreningarna är med och arbetar fram jämställdhetsplaner med aktiva åtgärder för att motverka ojämställdhet på arbetsplatsen vad gäller både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Läkarföreningarna är också med som facklig part vid tillsättningar av AT- och andra läkartjänster.
Den fackliga översyn som »Anonym« efterfrågar ska ske kontinuerligt vid varje tillsättning. Med aktivt jämställdhetsarbete kan diskriminering och ojämställdhet förebyggas.