I Läkartidningen 24–25/ 2007 finns publicerade tre artiklar angående sjukdomen KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). I en faktaruta till artikeln »Behov av samlade riktlinjer för oxygenbehandling i hemmet« (sidan 1903) nämns tre kontraindikationer till oxygenbehandling i hemmet:
• fortsatt rökning,
• gasspis eller vedeldning,
• bristande samarbetsförmåga.

Vad kan man då erbjuda fortsatt rökande KOL-patienter som drabbas av dessa kontraindikationer? Inte i någon av de tre artiklarna berör man detta. Är dessa patienter – de som har det svårast, som inte kunnat sluta röka trots avvänjningsförsök – paria i KOL-vården? Hur stor andel utgör de av alla KOL-patienter med långvarigt rökande i anamnesen? Kunde man inte ha ett för dem anpassat vårdprogram?
I artikeln om oxygenbehandling i hemmet (sidan 1902) fick man effekt också av 12 timmars behandling, även om 24 timmar var bättre.
Kanske kan oxygenbehandling några timmar tre dagar i veckan på sjukhus eller vårdcentral med färdtjänst ge i varje fall en bättre livskvalitet? Sådana former av täta behandlingar finns ju bla inom dialysvården, även med ganska långa transporter.
Eller att handikappanpassa bostaden så att något utrymme kan användas för säker oxygenbehandling med hjälp av en personlig assistent.

Säkert finns en rad argument mot dessa förslag, men det borde vara en utmaning för dem som arbetar i KOL-vården att finna bättre lösningar och inte nöja sig med ett »hit men inte längre«.