Vi tackar doktor Börje Bager för hans kommentar angående svårigheterna med syrgasbehandling dygnet runt och kravet på rökstopp för syrgasbehandling i hemmet.

Riktlinjer för oxygenbehandling i hemmet är skrivna för att ge rekommendationer utifrån den evidens som finns idag [1]. Avsikten är att optimera de positiva effekterna av behandlingen och minimera riskerna.
Behandlingstidens längd är betydelsefull. I NOTT-studien randomiserades 203 patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom och andningssvikt till oxygen under 24 timmar/dygn eller 12 timmar/ dygn [2]. Efter två års behandling var överlevnaden nästan dubbelt så hög i gruppen som randomiserades till oxygen under 24 timmar/ dygn. Enligt tidur använde gruppen som randomiserades till behandling 24 timmar/ dygn utrustningen under 18 timmar/dygn mot 12 timmar/ dygn i den andra gruppen.

Alltså har kontinuerlig behandling med oxygen i hemmet visats fördubbla överlevnaden jämfört med ofullständigt behandlad hypoxi. Vår rekommendation är alltså att använda oxygen så många timmar på dygnet som möjligt, helst 24! En förbättrad livskvalitet med oxygen är visad hos patienter med mobil utrustning och oxygenbehandling 20 timmar per dygn [3].

Vi är väl medvetna om nikotinets beroendeframkallande egenskaper och svårigheten att sluta röka efter många års rökning. Rökning är emellertid den vanligaste orsaken till kroniskt obstruktiv sjukdom, och rökstopp är den första och viktigaste åtgärden för att inte ytterligare förvärra sjukdomen.
Risken för antändning ökar avsevärt vid hög syrgashalt och öppen eld. Det har förekommit ett flertal fall av eldsvådor i Sverige där patienterna inte följt rekommendationerna om rökförbud vid oxygenbehandling i hemmet. Mer eller mindre svåra bränn- skador och även dödsfall har förekommit. Tobaksrökning är därför en nödvändig kontraindikation vid oxygenbehandling i hemmet.