Idag utförs vård och omsorg till 90 procent av offentliga monopol inom kommuner och landsting i Sverige. I ett europeiskt perspektiv är det en mycket hög andel offentliga monopol. Svensk sjukvård och omsorg har på vissa plan mycket hög kvalitet, men stora brister när det gäller aspekter som tillgänglighet och bemötande. Det visar ett antal internationella undersökningar.

Många gamla står i kö för att få operationer utförda eller få tillgång till äldreomsorg. Unga får stå i kö för att komma till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Många är missnöjda med telefonköer och det bemötande man får som patient. Det finns inga pengar att spara på att låta människor stå i kö; köerna kostar pengar och skapar mänskligt lidande. Det fria patientvalet och en starkare ställning för patienten kräver valmöjlighet och mångfald, bland annat genom privata företag.
Efter trettio år i internationell tjänsteverksamhet drivs jag av samma inre glöd som Thorbjörn Larsson beskriver i sin debattartikel i Läkartidningen 35/2007 (sidorna 2401-2): viljan att förbättra den svenska sjukvården och omsorgen. Viljan att göra gott! Min glöd är kanske ännu starkare än Thorbjörns, därför att jag ser vilka stora möjligheter som finns att med relativt enkla medel få vården och omsorgen att bli bättre. Jag jämför med andra tjänstesektorer och ser att vården i Sverige ligger decennier efter när det gäller utveckling av styrsystem och verktyg.

Här saknas patientfokus. Var är ledarskapet? Definitionen av kvalitet är ofta otydlig, och man undrar ibland var den enskilda patienten finns i sammanhanget. Målen saknar ofta skärpa. Kunskaperna om sambandet mellan kvalitet och effektivitet verkar svaga. Kunskapen om ekonomiska samband verkar också låg. Det är inte fel på individerna! Det är samma individer som arbetar i Aleris. Det är systemet med offentliga monopol som skapar svagheterna och bristerna.
Jag och mina medarbetare i Aleris arbetar varje dag för att skapa en bättre vård. Utan denna inre glöd, denna förvissning om att det går att göra allt så mycket bättre, skulle vi inte orka, för förändringsarbetet är inte lätt.
Det känns ibland tungt, bland annat därför att det målas upp motsättningar mellan oss privata företag och den offentliga sektorns talesmän. Den politiska retoriken kan ibland kännas förlamande. Det är människor vården handlar om. Inte politisk retorik!
Vi i Aleris avstår från att se motsättningarna, vi tycker att vi och den offentliga sektorn kompletterar varandra. Vi ägnar oss inte åt politik. Låt oss gräva ner motsättningarna och fokusera på att förbättra den svenska sjukvården!
Mina medarbetare och jag, vi är ungefär 4500, drivs av den vision som vi gemensamt har utarbetat: att vara delaktiga i att ge Sverige och Skandinavien en vård i världsklass och att skapa Nordens ledande privata vårdföretag. Det driver oss vidare! Varje dag!

Vinst i en konkurrensutsatt organisation är faktiskt ett bra överordnat mått på kvalitet och effektivitet. Konkurrens är en fundamental ingrediens för att skapa kvalitet och effektivitet. Effektivitet och kvalitet är inte varandras motsatser, utan varandras förutsättningar. Hög kvalitet når man när man har effektiva processer som fungerar. När man förbättrar processer utifrån ett patientperspektiv, ja, då ökar man kvaliteten. Professionella tjänsteföretag vet att det är kvalitetsbrister som kostar – inte tvärtom.
Aleris och andra privata vård- och omsorgsföretag står förberedda att öka kvaliteten för medborgarna och sänka kostnaderna för kommuner och landsting, något som man redan har gjort inom flera områden.

Privata företag har vinst som en drivkraft av många. Vinst är ett mått på både kvalitet och effektivitet i konkurrensutsatta företag, däremot naturligtvis inte i monopolföretag eller i offentliga verksamheter. Privata företag kan inte överleva om de inte har rätt kvalitet och rätt effektivitet, de dör helt enkelt. Utan rätt kvalitet får man inte tillräckliga intäkter. Något som är en nödvändighet, då privata företag styr sin verksamhet genom att utveckla intäkter och hålla kostnader i balans.

Hur ökar man sina intäkter och patienternas nöjdhet? Först och främst genom att erbjuda en hög medicinsk kvalitet. Privata vårdföretag har ofta utmärkta behandlingsresultat i de medicinska register som finns. Ju mer tillgängliga de blir för allmänheten, desto bättre för oss.
Vi i Aleris driver på en sådan utveckling och återinvesterar en del av vårt överskott i forskning, utveckling och utbildning. Aleris ägnar sig även åt klinisk forskning inom många områden, till exempel radiologi och geriatrik. För privata företag är det en helt naturlig sak att arbeta med forskning som förbättrar processer och behandlingsmetoder. Däremot bedriver vi inte grundforskning.
Man tar emot patienter för planerade besök även på helger och kvällar, då de ofta vill komma; man skapar bra flöden. Man vårdar sina patienter så att de kommer tillbaka. Man låter inte patienterna vänta länge i väntrummen utan respekterar deras tid. Man driver inte sina patienter till höga stressnivåer i omöjliga telefonköer.

Vi vet att vi gör väldigt mycket bra i privatägda Aleris, men det som är ännu viktigare är att vi inte är nöjda. Vi vill hela tiden förbättra oss och letar därför ständigt efter förbättringsområden – vi har ju tydliga, ambitiösa mål att sträva mot. En ödmjuk hållning är därför rätt inställning när man arbetar med människors liv och livsglädje.
Just nu pågår hundratals små och stora kvalitetsprojekt runt omkring i Aleris. Många handlar om bättre telefonservice. Andra om bättre behandlingsmetoder. Andra om bättre information till patienterna. Det som är fantastiskt med dessa projekt är att de, förutom att kvaliteten blir bättre, också kommer att öka våra vinster och minska personalens stress. Vi förbättrar våra processer. Vi vill bli ännu bättre varje dag!
I privata företag är patienter en tillgång, inte en kostnad. Den skillnaden i synsätt gör stor skillnad i attityd och angreppssätt, något jag tror att patienterna märker omedelbart.

I debatten framställs ibland vinst som en kostnad, en kostnad som man tar från vården. Det visar en flagrant brist på basal kunskap om ekonomiska samband. Vinst utvecklar kvalitet och effektivitet i en konkurrenssituation, medan monopol och planekonomi driver kostnaderna och minskar kvaliteten. Till slut faller planekonomiska system samman, det finns inget samhälle som orkar betala kostnaderna för den inneboende ineffektiviteten.
Våra vinster investeras i hög grad i vår verksamhet. Vi investerar i Skandinaviens första öppna högfälts-MR-kamera. Vi öppnar ny verksamhet som inledningsvis är förlustbringande. Vi forskar. Vi anställer ny kompetens. Vi investerar i rationaliseringar. Vi installerar nya och bättre IT-stöd.

Privata vårdföretag kan erbjuda sina tjänster till en prisnivå som ofta ligger 20–30 procent lägre än vad de offentliga monopolen klarar av – samtidigt som kvaliteten blir högre. Det innebär en lägre kostnad för skattebetalarna, högre kvalitet för patienterna och vinst i företagen. De anställda i vården får också valmöjlighet, det finns fler än en arbetsgivare att arbeta hos. Man kan välja vilken arbetsgivares vision och inriktning som passar bäst.
Det är fortfarande demokratiska, politiska beslut som styr hur verksamheterna i vården ska finansieras, vilka typer av vård som ska prioriteras och mot vilka mål vården ska styras. Den enda skillnaden är att utförandet tas över av företag som verkar i konkurrens och som producerar bättre och billigare vård.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Aleris’ verksamhet i Sverige

Aleris är verksamt inom fyra områden – äldreomsorg, psykiatri, sjukvård och diagnostik. Inom de två senare områdena driver vi nedanstående verksamheter i Sverige:
 • Aleris erbjuder specialistsjukvård i form av mottagning och operation på Sabbatsberg Närsjukhuset, Täby Närsjukhus, Järva Närsjukhus, Handens Specialistvård och på Elisabethsjukhuset i Uppsala. (Elisabethsjukhuset är dock en högspecialiserad ortopedisk klinik, inget närsjukhus.)
 • Genom Nackageriatriken (belägen på Nacka Närsjukhus) erbjuder Aleris geriatrik, palliativ vård och avancerad hemsjukvård till multisjuka äldre.
 • Aleris Hörsel erbjuder hörapparatutprovning på uppdrag av ett flertal landsting i Sverige.
 • Aleris Röntgen driver moderna digitala röntgenavdelningar och erbjuder undersökningar med magnetkamera (även öppen), konventionell röntgen, ultraljud och datortomografi. Aleris Röntgen finns på våra närsjukhus i Stockholm och på Elisabethsjukhuset i Uppsala.
 • På Aleris FysiologLab (klinisk fysiologi, kardiologi, lung- och allergisjukdomar) har verksamhet på Riddargatan, Sophiahemmet, Odenplan och Ersta sjukhus. I Aleris FysiologLab ingår även Flyg- och Dykmedicinskt Centrum som är beläget på Sabbatsberg Närsjukhuset.
 • Aleris Medilab utför laboratorieverksamhet inom klinisk kemi, patologi/cytologi, mikrobiologi och kliniska prövningar.


Aleris bildades i mars 2005 och är enligt webbplatsen idag ett av Nordens största vårdföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Bilden visar Sabbatsberg Närsjukhuset i Stockholm.