I Läkartidningen 39/2007 (sidan 2813) refereras ett ansvarsärende (HSAN 2021/06) där en ortoped (för oss okänt var) varnas för att ha utfört en öppen operation på distala radio-ulnara leden (DRU-leden). Detta fall har lett till en intern diskussion på vår klinik, och vi hyser en gemensam förvåning över att en kollega varnats i detta fall. Vi har också svårt att bedöma på vilket sätt detta utslag bör påverka vår framtida verksamhet och känner därför ett stort behov av förtydliganden.

DRU-ledsproblem har på senare år rönt allt större uppmärksamhet inom ortopedin och handkirurgin och är fortfarande sannolikt ett i viss mån eftersatt område. Icke desto mindre är dessa skador synnerligen vanliga, inte minst i kombination med underarmens frakturer, och behandlas i stor omfattning av ortopeder i hela landet.
I det aktuella fallet anger ansvarsnämnden: »För operationer i DRU-leden bör operatören lämpligen ha handkir-urgisk specialistutbildning.«
Vi kan med den information som föreligger förstås inte ta ställning till kompetensen hos den aktuella operatören. Däremot tror vi inte att titeln i detta fall är viktigast, utan att specialister i ortopedi med rätt kompetens mycket väl kan ta hand om stora delar av DRU-ledsskadorna. Dessutom torde handkirurgiklinikerna knappast ha resurser att ta hand om alla dessa skador.

Den tydligaste kritik som ortopeden i detta fall får gäller dock att operationen inte åtminstone till del utförts med artroskopisk teknik. Vi vänder oss inte på något sätt emot att artroskopi har ökande betydelse för behandlingen av dessa skador. Däremot förvånar det oss storligen att öppen operation skulle vara så till den grad klandervärt att det renderar operatören en varning.

Ortopedkliniken vid Länssjukhuset Ryhov har sedan många år ett gott samarbete med handkirurgiska kliniken på vårt närmaste universitetssjukhus. Vi är mycket nöjda med patientomhändertagandet och resultaten av den kirurgi som utförs där. Under de senaste åren har vi remitterat ett antal patienter med DRU-ledsskador dit för sen rekonstruktion men kan inte påminna oss ett enda fall där operationen har utförts med artroskopisk teknik. Detta alltså av specialister i handkirurgi.

Ska det aktuella utslaget i HSAN tolkas så att vi också, genom att remittera patienterna till en klinik där vi vet att de opereras med öppen teknik, gör oss skyldiga till en felbedömning så grav att den rentav kan rendera oss en varning, eller blir den öppna tekniken acceptabel om den utförs av specialist i handkirurgi?