Jansson och medarbetare efterlyser i sin artikel »Okänt hur mycket astma och allergier kostar samhället« (Läkartidningen 39/2007, sidorna 2792-6) studier av de samhällsekonomiska kostnaderna för allergisjukdomar och andra kroniska sjukdomar samt studier av nya metoders kostnadseffektivitet. Avslutningsvis framhålls som angeläget att »exempelvis SBU sammanställer och gör en bedömning av det vetenskapliga hälsoekonomiska kunskapsunderlaget för att kunna få en rättvis jämförelse mellan olika sjukdomsgrupper i Sverige«.

Vi vill från SBUs sida göra följande kommentar:
Beräkningar av de samhällsekonomiska kostnaderna för olika sjukdomar tilldrar sig ofta stort intresse men är av begränsat intresse i ett utvärderingsperspektiv. Sådana beräkningar ger i bästa fall en beskrivning av problemets storlek men bidrar inte till att besvara centrala hälsoekonomiska frågeställningar om olika insatsers och behandlingars kostnadseffektivitet.
Det faktum att en viss sjukdom medför jämförelsevis höga samhällsekonomiska kostnader innebär inte utan vidare att denna sjukdom bör prioriteras högre än insatserna mot andra sjukdomar. Sådana beslut förutsätter bla kunskap om olika åtgärders kostnader och effekter, dvs kostnadseffektiviteten.
SBU kartlägger fortlöpande kunskapsläget inom ramen för utvärderingsprojekten. Vår ambition är också att då kunskapsläget är bristfälligt – vilket tyvärr ofta är fallet – komplettera med egna studier och/eller initiera studier som görs av andra.
Inte heller när det gäller inriktningen av forskningen är problemets storlek tillräcklig grund för prioritering. Det avgörande är i stället vad man med tillgängliga resurser kan förväntas uppnå i form av ny kunskap som är till nytta för patienterna.