Under tre dagar i september 2007 var Stockholm och Ersta Sköndal högskola för första gången i Sverige värd för konferensen om transkulturell psykiatri. Vid denna historiska konferens deltog tre av de mest kända och världsomfattande organisationerna: World Association for Cul
tural Psychiatry, Society for Study of Psychiatry and Culture samt World Psychiatric Association-Transcultural Psychiatry section.

Konferensen samlade över 100 deltagare från omkring 23 länder. Nästan alla världsdelar fanns representerade, däribland USA, Asien, Australien och Europa. Deltagare från Afrika och Mellanöstern var anmälda men kunde dessvärre inte närvara på grund av rutiner kring visumhantering. Ett flertal deltagare var från skandinaviska länder, och dessa gav sina respektive perspektiv på utvecklingen av transkulturell psykiatri i Skandinavien.
På konferensen hölls 95 olika presentationer, som delades in i olika symposier. Under två av dagarna kunde deltagarna även ta del av en posterutställning.
Öppningsföreläsningen hölls av professor Jan Håkan Hansson, rektor för Ersta Sköndal högskola. Han beskrev de utmaningar som vårt välfärdssystem och den psykiatriska servicen idag står inför, både ur ett historiskt och ur ett kulturellt perspektiv. På ett mycket intressant och lärorikt sätt beskrev han även den utveckling som psykiatrin genomgått under den senare delen av förra seklet.
Danska professorn Marianne Kastrup gav deltagarna en översiktlig beskrivning av forskningen kring transkulturell psykiatri i Skandinavien. Ur ett brett perspektiv presenterade hon modern forskning och publikationer inom området transkulturell psykiatri. Hon poängterade även ämnets historiska utveckling i de skandinaviska länderna.
Teologie doktor Jonas Alwall gav en bild av det senaste halvseklets migration till Sverige och av de krav som ställs på samhället för att lyckas med denna integration.

Konferensens tema »Multicultural dialogue in a globalizing world« motiverade många deltagare att belysa aktuella frågor kring migration, flyktingproblem och mottagandet av flyktingar i olika delar av världen. Flera deltagare presenterade sin senaste forskning kring mottagandet av nyanlända flyktingar från krigshärjade områden som bl a Irak. Andra teman var barn- och ungdomspsykiatri och modern forskning kring frivillig vård respektive tvångsvård inom psykiatrin samt behandlingsmetoder för dessa patienter.
Några presentationer tog upp den etiska frågan om tvångsvård för patienter från olika etniska grupper och minoritetsgrupper. Patient– läkarrelationen och bemötandet inom den multikulturella vården var ett annat ämne som drog till sig stor uppmärksamhet, vilket också varit fallet historiskt sett.
Religion och dess inverkan på individen var ytterligare ett ämne som berördes. Här belystes relationen mellan individen och dennes religiösa värld, hur denna relation påverkar det sätt på vilket symtom yttrar sig samt frågor om skam och skuld. En annan diskussion handlade om hur man kan motarbeta diskriminering och verka för minskad stigmatisering av patienter på grundval av ras, hudfärg eller etnisk och kulturell bakgrund.
Slutligen berördes sjukvårdsorganisationen och dess utveckling; tankar och funderingar kring hur man bäst organiserar sjukvården för att på bästa sätt kunna hantera de utmaningar som uppstår i samband med demografiska förändringar i befolkningen. Man behandlade även utvecklingen av den kulturella psykiatrin runtom i världen.
Dessa teman, liksom många andra, stod i fokus för den intensiva debatten mellan deltagarna. Dessa har glädjande nog inte bara varit representanter från psykiatrin, utan även från andra specialiteter som antropologi, sociologi och psykologi.

Förhoppningsvis blev denna skandinaviska konferens en historisk milstolpe för transkulturell psykiatri över hela världen. I egenskap av organisatör hoppas jag att konferensen dels lagt grunden för en bättre dialog mellan människor runtom i världen liksom mellan olika etniska grupper i Sverige, dels banat väg för en fortsatt utveckling av ämnet transkulturell psykiatri.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.