Det är glädjande att Sanofi-Aventis vill ta sitt ansvar för att bantningsmedlet Acomplia (rimonabant) används till rätt patienter och på rätt indikation. För ett bantningsmedel är det, och kriterierna för subvention är i stort sett identiska för de tre bantningsmedel vi har i Sverige.

De kliniska studier som ligger till grund för godkännandet har haft viktnedgång som primär effektvariabel. Effekter på andra riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom såsom midjemått, lipider och HbA1c har visserligen studerats, men det är fortfarande inte visat att dessa effekter är större än vad som kan förväntas av viktnedgång uppnådd med adekvat livsstilsintervention och/eller andra läkemedel.

Inte heller finns några studier som visar på minskad morbiditet eller mortalitet. Att studier pågår räcker inte som indikation för kardiovaskulär prevention. När dessa studiers resultat så småningom kommer får man värdera vad läkemedlet tillför den kardiovaskulära preventionen i förhållande till alternativa insatser.

Så fram till dess data presenteras som styrker att Acomplia minskar risken för diabetes eller hjärt–kärlsjukdom anser vi att marknadsföringen av Acomplia som ett riskreducerande medel bör tonas ned till förmån för den måttliga viktreducerande effekt som faktiskt visats.