Det har förts en debatt, bla i Läkartidningen, om olika sjukvårdsmodeller, inklusive eventuella för- eller nackdelar med privatisering. Den som vill få en allsidig belysning av olika sjukvårdsmodeller, inklusive för- och nackdelar med privatisering, rekommenderas läsa »Jakten på den goda styrningen« [1].

Vad gäller modeller: Stockholms läns landsting har 2008 infört Vårdval Stockholm, där ersättning för socioekonomiska faktorer tas bort, i syfte att skapa »rättvisa«. Det finns ett gediget evidensbaserat samband mellan låg socio-ekonomisk status och låg självskattad hälsa (en stark prediktor för sjukdom och förtida död), låg livskvalitet, förhöjd sjuklighet och dödlighet, och därmed förhöjt vårdbehov.
En mycket bra sammanfattning finns i boken »Statussyndromet« av professor Michael Marmot [2]. Därtill finns svenska studier som påvisar en ökad sjuklighet och dödlighet inom socioekonomiskt utsatta bostadsområden [3, 4].

Vad innebär Vårdval Stockholm i praktiken? Vårdcentraler inom socioekonomiskt utsatta områden får sin budgetminskad med 10–30 procent, dvs 5–10 miljoner kronor per vårdcentral. Resurser omfördelas från resurssvaga områden, dvs fattiga och sjuka, till resursstarka, rika och friska (där ju privatisering kan ske med beräknat goda vinster).

Primärvården i Stockholm har tidigare dragits med bemanningsproblem inom socioekonomiskt utsatta områden, men i dagsläget finns generellt en i stora drag bra bemanning. Förutom en försämrad hälso- och sjukvård inom områden med större sjukvårdsbehov kommer arbetsbelastningen att öka på vårdcentralerna med en försämrad arbetsmiljö och med en mycket stor risk att primärvården kollapsar inom dessa områden.
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården »en god hälsa och en vård på lika villkor«, och vidare anges att »den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården«.

Frågor till Läkarförbundet och Eva Nilsson Bågenholm:
1. Har Läkarförbundet något ansvar för folkhälsan, som riskerar försämras inom utsatta områden i Stockholms län genom Vårdval Stockholm?
2. Avser Läkarförbundet att försvara primärvårdens ställning inom socioekonomiskt utsatta områden, framför allt i våra segregerade bostadsområden i storstäderna, och därmed även försvara arbetsmiljön för kollegor som arbetar inom dessa områden?

Läkarförbundet har hittills förhållit sig mycket passivt i frågan. Någon egen analys av möjliga fördelar eller framför allt sannolika risker med Vårdval Stockholm har inte gjorts. Man tycks förlita sig på det önsketänkande som förts fram från de styrande politikerna i Stockholms läns landsting, helt baserat på ideologisk tro och utan förankring i verkligheten. Det är dags för Läkarförbundet att vakna och att förebygga allvarliga skador inom Stockholms läns landsting innan det gått för långt!
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.