Johan Lagerfelt och Lars Berggren berör i sitt inlägg bla två frågeställningar:
1. Uteslöt Sveriges läkarförbund sina medlemmar på tvivelaktiga grunder?
2. Ska förbundet nu engagera sig i de utpekade personernas sak?

Fråga 1. Sveriges läkarförbunds självklara hållning är och har alltid varit att varje medborgare har rätt att få sin sak prövad av domstol på ett korrekt sätt enligt svensk lag. Kammarrätten i Stockholm meddelade 1991 en dom (sedermera lagakraftvunnen) varigenom de berörda läkarnas legitimationer återkallades (dom 1991-05-31 i mål nr 3938-39-1990).
Därefter, den 12 juni 1991, fattade förbundets centralstyrelse enhälligt beslut om uteslutning av berörda medlemmar ur förbundet. I skrivelse till centralstyrelsen hade förbundets dåvarande centrala förtroenderåd föreslagit uteslutning. Centrala förtroenderådet hade dessförinnan följt och granskat målet och kammarrättens dom. Förutom vissa egna kontakter med rättspsykiatrisk, rättsmedicinsk och barnpsykiatrisk expertis hade förtroenderådet tagit del av handlingar i ärendet samt genom representanter närvarit vid kammarrättens förhandlingar under april 1991.
Kammarrättens dom omfattar 59 sidor och innehåller en redovisning av den bevisvärdering som kammarrätten då gjort, byggd på bla förhör med drygt 20 vittnen och sakkunniga. Beslutet om uteslutning ur förbundet vilade enligt vår mening på vederhäftig grund.

Fråga 2. Sveriges läkarförbund är givetvis medvetet om den diskussion som alltjämt pågår om de utpekade personernas inblandning i aktuell händelse. Det kan också hända att nya fakta har eller kan påvisas som kan tänkas leda till ett förändrat ställningstagande från domstolarnas sida eller ligga till grund för skadestånd från staten.
Så här långt står emellertid kammarrättens lagakraftvunna dom om återkallelse av legitimationerna fast. Förnyad prövning av legitimationsfrågan kan begäras endast av de utpekade själva. Enligt vad förbundet erfar har de varken ansökt om eller erhållit ny legitimation. Därmed saknas även behörighet för medlemskap i förbundet.

Sveriges läkarförbund vill med starkt medlemsfokus ägna sin kraft åt medlemmarnas fackliga, ekonomiska, utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt åt hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling. Förbundet kan inte ägna sig åt någon privat rättskipning vid sidan av domstolarna. Inte heller bör förbundet inleda något eget förfarande för bedömning av sanningshalten av måhända oförenliga uppgifter eller oklara förhållanden i berört ärende.