I LT 44/2007 [1] kunde läsekretsen ta del av den avsevärda förbättringen av hjärtinfarktvårdens resultat med avseende på 30-dagarsmortaliteten i Värmland. En PCI-verksamhet, som etablerats på Centralsjukhuset i Karlstad och fungerar dygnet runt, anförs som en starkt bidragande orsak till minskningen av mortaliteten totalt sett från 12,7 till 7,8 procent (–39 procent). I gruppen med ST-elevationsinfarkt/vänstersidigt skänkelblock reducerades mortaliteten från 14,8 till 8,9 procent (–40 procent).

Det finns sålunda ingen signifikant skillnad i mortalitet mellan PCI-behandlade hjärtinfarkter och övriga akuta hjärtinfarkter, vare sig 2005 eller 2006. Mellan åren 2005 och 2006 har mortaliteten reducerats signifikant i PCI-gruppen (P-värde 0,03), och bland dem som inte behandlats med PCI har en likartad förbättring skett (P-värde 0,05).

En signifikant ökad användning av tienopyridin, acetylsalicylsyra, en kombination av dessa, lipidsänkare och ACE-hämmare/ATII-blockerare samt av heparin, intravenöst/lågmolekylärt heparin, har noterats. Man har tidigare lagt märke till att dessa medel har betydande sekundärpreventiva effekter.
Mortaliteten i PCI-gruppen var faktiskt 3,7 totalprocent högre 2005 än i den grupp som inte fick PCI, medan skillnaden 2006 har reducerats till 1,8 procent högre mortalitet i PCI-gruppen. Patienter med hjärtinfarkt som inte är lämpade för direkt PCI (non-ST-elevationsinfarkt) får förutsättas ha något lägre mortalitet än patienterna med ST-elevationsinfarkt.
Slutsatsen blir, som i Courage-studien [2] när det gäller stabil angina pectoris, att optimal medicinsk behandling är mycket effektiv. PCI-etableringen i Värmland har gett lika bra resultat som den förbättrade medicinska behandlingen av akut hjärtinfarkt. Slutsatsen att PCI-etableringen som sådan skulle ge denna minskning av mortaliteten kan knappast försvaras – däremot har anslutningen till optimal medicinsk behandling sannolikt varit av största betydelse.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
Läs repliken

Möllers siffror stämmer inte