Håkan Westling varnar i sin debattartikel »Psykiatrisk vård – ständig slagpåse?« [1] Region Skåne för att privatisera den psykiatriska vården och ser en privatisering som ett hot mot forskning och undervisning. Han har svårt att se fördelarna med en privat entreprenör.

Jag har arbetat som privat entreprenör i AvenyTeamet i Helsingborg. År 2000 var Region Skåne först i landet med ett anbud på 11000 besök inom psykiatrisk öppenvård, och AvenyTeamet fick uppdraget, som omfattade tre år. Det sades uttryckligen att utföraren skulle försöka utveckla och förnya vården. Vår »affärsidé« var att i mötet med alla patienter förutsätta hälsa innan annat var bevisat, att alltid erbjuda patienten att ta med viktiga personer till första mötet, att vara två behandlare vid första mötet, att använda reflektion i rummet och att fatta beslut om behandling tillsammans med patient och anhöriga utan några teamkonferenser.
Förutom att vi alltså inte pratade om patienterna när de inte var närvarande sparade vi mycket tid och kunde träffa relativt fler patienter varje dag. Vi tog emot alla sorters patienter, dagtid även akuta ärenden, och arbetade med samma prioriteringsmodell som den landstingsdrivna psykiatrin.

Så hur gick det? Patienter, anhöriga och vårdgrannar var i de allra flesta fall mycket nöjda. Det märktes vid de regelbundet återkommande enkäterna och inte minst vid nedläggningen av AvenyTeamet, då en veritabel insändarstorm bröt ut som höll i sig i månader. Vi behandlare var slitna men också nöjda eftersom vi fick så positiv feedaback. Vi trivdes med korta beslutsvägar, tydliga ramar, med att inget synsätt var viktigare än det andra och med att vi hade utarbetat en gemensam värdegrund (ett kriterium för att ett team ska fungera).

Jag är också ganska säker på att konkurrensen har fungerat och att vi har varit en inspirationskälla för den landstingsdrivna psykiatrin. Vi satsade tidigt t ex på unga vuxna, på psykisk ohälsa pre och post partum, på DBT-behandling (dialektisk beteendeterapi), vilket psykiatrin i Nordvästra Skåne nu också har gjort. Vår uttalade målsättning var att ha en så bred arsenal som möjligt att erbjuda våra patienter, t ex kognitiv, psykodynamisk och familje-terapi, uttryckande konstterapi, olika icke-verbala behandlingsmetoder inklusive öronakupunktur och stödsamtal förutom den traditionella sjukskrivningen och medicineringen.

Men hur gick det med undervisning och forskning? Vår arbetsmodell lämpar sig alldeles utmärkt för undervisning av såväl medicine kandidater som AT-läkare, ST-läkare, socionomkandidater och psykologstuderande. Tyvärr ansåg Region Skåne inte att medicine kandidater och AT-läkare skulle gå hos oss, men de ST-läkare och socionomkandidater som var hos AvenyTeamet var mycket nöjda. Eftersom vi ofta var fler än en behandlare i rummet var det lätt att inkludera ytterligare en person.
I och med att vår mottagning hade en stor genomströmning hade vi goda förutsättningar att deltaga i kliniska forskningsprojekt. Och det hade varit fullt möjligt om pengar hade avsatts i upphandlingsunderlaget. Vi var inte tillräckligt rutinerade för att förutse detta vid den första upphandlingen, men det misstaget kan alltså förebyggas.
Genom att underlaget är detaljerat med kvalitetsindikatorer kan också behandlingsresultaten följas upp. Vi har utvärderat vårt arbete via patientenkäter och vid ett tillfälle med hjälp av Socialhögskolan i Lund. Forskning och utvärdering skulle underlättas om den privata entreprenören kunde knytas till en universitetsinstitution.
Till sist, vad hände efter tre år? En ny upphandling påbörjades men avbröts eftersom den psykiatriska kliniken erbjöd sig att ta hand om patienterna till ett väsentligt lägre pris. Så vitt jag vet har detta inte utvärderats.

I dag finns AvenyTeamet som det enda helprivata psykiatriska teamet i Sverige. Vi måste tyvärr avvisa många patienter som vill komma till oss och inte har råd. Vi blir varje dag uppringda av patienter, anhöriga och vårdgrannar som undrar hur det går, om det blir en ny upphandling. Vi hoppas förstås på det och på att underlaget kommer att innehålla krav på såväl utvärdering som möjligheter till forskning och utvecklingsarbete.
Läs Håkan Westlings replik

Privatisering bör baseras på blocköverskridande uppgörelser