Anders Hansen, som i LT ofta förtjänstfullt refererar vetenskapliga artiklar från internationella tidskrifter, har i 46/2007 (sidan 3445) [1] refererat en artikel i BMJ (2007;335:755-62) [2]– en metaanalys beträffande effekten av antioxidanter som profylax mot åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Han framför då att antioxidanter inte utgör något skydd mot makuladegeneration. Detta är emellertid en sanning med modifikation.
Vad metaanalysen visade är att antioxidanter inte skyddade mot tidig AMD, dvs drusenmakulopati, där patienterna fortfarande har normal eller relativt god synskärpa. Däremot har en stor randomiserad och placebokontrollerad studie i USA på 3600 patienter under ca 6 år (ARED-studien) övertygande visat att antioxidanter i kombination med zink reducerade risken för progress till sen AMD, dvs våt AMD med korioidal kärlnybildning eller torr geografisk atrofi, i båda fallen med påtagligt nedsatt synskärpa, med 25 procent. Detta är refererat i artikeln i BMJ.
En liknande randomiserad och placebokontrollerad studie (AREDS II), där även lutein och zeaxantin (de gula makulapigmenten) testas, pågår. Båda ARED-studierna är samarbetsprojekt med National Eye Institute i USA.