I LT 1–2/2008 (sidorna 26-30) diskuterar Jan Palmblad och medförfattare i en rapport, »Blodplasma används som läkemedel. Men nationella, evidensbaserade behandlingsriktlinjer saknas«, användning av plasma för transfusion och rollen för sk SD-plasma. Rapporten baseras huvudsakligen på två möten arrangerade av Läkemedelssakkunniga i Stockholms läns landsting i april 2005 och januari 2006.

I egenskap av tillverkare av SD-plasma (Octaplas) var Octapharma inbjudet till dessa möten. Även om vi inte helt instämmer i de rekommendationer som rapporten utmynnar i, uppskattar vi initiativet till att diskutera frågeställningar kring såväl användningen som typ av plasma. Det finns idag ingen naturlig instans för sådana diskussioner på vare sig nationell, regional eller lokal nivå. Framställning och användning av traditionell plasma har Socialstyrelsen som tillsynsmyndighet, medan Octaplas regleras av Läkemedelsverket och formellt distribueras av Apoteket. Inom sjukhusen ses traditionell plasma ofta som en fri nyttighet med varierande prissättning och debiteringsprinciper. Octaplas däremot prissätts och debiteras som ett läkemedel.
I rapportens sammanfattning anförs att det saknas evidens för att SD-plasma medför lägre incidens av blodsmitta och andra komplikationer. SD-behandlingen innebär en effektiv inaktivering av samtliga virus med lipidhölje, såsom HIV, hepatit B och hepatit C. Därutöver testas alla ingående plasmaenheter med NAT-test på fem olika virus.
Octaplas är ett läkemedel och därmed är allvarliga biverkningar anmälningspliktiga. I Octapharmas internationella säkerhetsregister finns inga fall av rapporterad virusöverföring eller transfusionsrelaterad akut lungskada (TRALI) trots att det totala antalet påsar som använts sedan introduktionen överstiger 5 miljoner. Förekomsten av TRALI efter traditionell plasma brukar, som också framgår av artikeln, anges till i genomsnitt 1/5000. En prospektiv studie från Mayokliniken, USA, visade dock att hela 8 procent av de patienter som transfunderats med blodkomponenter utvecklade TRALI [1].

Nyligen publicerade data från Storbritannien och Norge visar också på en lägre frekvens av immunologiska komplikationer efter användning av Octaplas jämfört med traditionell plasma [2, 3]. I Finland, där man under 2007 övergick till att enbart använda Octaplas för plasmatransfusion, har den pågående uppföljningen hittills inte visat några allvarliga transfusionsreaktioner (Krusius T, pers medd, januari 2008). Inte heller vid Blekingesjukhusen, som bytte till Octaplas i april 2007, har några allvarliga transfusionsreaktioner rapporterats (Vaara I, pers medd, januari 2008).
Från Octapharmas sida ser vi fram emot att fortsätta diskutera rollen för Octaplas med företrädare för svensk sjukvård, och vi stöder till fullo inrättandet av ett nationellt forum där sådana diskussioner kan äga rum.
Läs repliken Det behövs ett forum för diskussion om transfusionsprodukter