Jan Calissendorff har i en debattartikel i Läkartidningen 8/2008 (sidorna 553-4) diskuterat argument för och emot behandling av subklinisk hypotyreos. Han befarade att ett HSAN-beslut (2006/2553:A4) skulle kunna tolkas som att patienter med subklinisk hypotyreos alltid ska behandlas.
HSAN bedömer enskilda fall och väger in de speciella omständigheter som förelegat i det aktuella fallet. Det går därför oftast inte att dra några generella slutsatser av ett beslut i HSAN.

I det aktuella fallet hade patienten en diffus struma, påtagligt förhöjd TSH på 21 mU/l och klart positiva TPO-värden, varför man kan anse att det förelåg indikation för behandling med tyroxin.
Avgörande för påföljd i det fall Jan Calissendorff beskrivit var dock inte detta utan brister i anamnesupptagande, bristfällig beskrivning av palpationsfyndet av sköldkörteln och oacceptabelt lång fördröjning av information till patienten om erhållna provsvar.
Det vore olyckligt om beslutet i HSAN tolkas som att HSAN anser att subklinisk hypotyreos alltid ska behandlas.