I den pågående Patientsäkerhetsutredningens direktiv ingår bla att utreda om sakkunniga läkare och tandläkare, som anlitas i tex försäkringsärenden, samt försäkringsläkarna och tandläkarna på Försäkringskassan ska stå under statlig tillsyn. Slutbetänkandet ska lämnas senast den 31 december 2008.

Patienter som anmält skada till Personskadereglering AB (PSR) eller annat försäkringsbolag kan överklaga fattade beslut till Patientskadenämnden. Detta görs i cirka 10 procent av fallen. Nämnden rekommenderar ändring av besluten i ungefär hälften av dessa fall.

Nämnden är ett oberoende sakkunnigorgan, vars uppgift är att på begäran av en ersättningssökande, Patientförsäkringscentralen eller någon som bedriver hälso- och sjukvård, ge rekommendationer om hur ett ersättningsärende ska avgöras.
På begäran av en domstol eller part kan nämnden avge utlåtande i ett ersättningsärende som behandlas i domstolen. Nämnden står under tillsyn av Försäkringsinspektionen.

Läs artikeln
Dubbelt lidande för patienten när vården misslyckas Alexandra Kent