Göran Isacsson [1] känner sig »generad av Böhms [mitt] referentgranskade inlägg« om psykodynamisk behandling för kvinnomisshandlare [2]. Han känner sig tydligen generad över att mina referenser inte stämmer med hans uppfattning. GIs uppfattning är att han har rätt [3].
GI slår fast att »majoriteten av svenska psykiatrer vet naturligtvis [min kursivering, TB] att psykiatri är en medicinsk specialitet baserad på medicinsk vetenskap, att vi arbetar med psykiska sjukdomar och att dessa sjukdomsprocesser äger rum i hjärnan«.
GI menar att de psykiatrer som inte accepterar den medicinska modellen brukar förespråka att psykiatrin inte bara är medicinsk vetenskap utan också »någon form av humanism« [min kursivering, TB]. Det stämmer inte. Det som GI möjligen syftar på är humanvetenskap (eller humaniora) – humanism är något helt annat. Till humanvetenskaper hör fullt respektabla vetenskaper som historia, antropologi, sociologi, socialpsykologi, litteraturhistoria etc. GI nedvärderar det han inte förstår genom att kalla humanvetenskap för humanism.

Jag är inte dualist, men båda kunskapsområden behövs i psykiatrin. Den psykodynamiska sidan är numera rätt bortstädad i psykiatrin. Jag hör från människor som arbetar inom psykiatrin, och som jag handleder, att de inte får tala om patienters barndomsupplevelser, historia, föräldrar, fantasier – enligt det sätt som GI förordar: »Ideologi och ovetenskapliga behandlingsformer hör … inte hemma i psykiatrin, inte heller behandling av normalpsykologiska reaktioner.« Och GI tilllägger: »Så definierad är psykiatrin en kraftfull och spännande medicinsk specialitet med stark lyskraft.« Den psykiatrin uppfattar jag snarare som amputerad, och just därför som en specialitet med minskad lyskraft.

Även Freud »trodde på« hjärnan – han var ju neuroforskare från början – om nu någon trodde något annat. Men han trodde på psyket också! En utmärkt bild av skillnaderna mellan humanvetenskapligt förankrad psykoanalys och hjärnforskning får man i en understreckare i SvD, »Konsten visade Freud vägen till själsdjupet«, av den teoretiske filosofen Johan Eriksson [4]. Då förstår man också varför evidensbasering inte är svaret på livets alla frågor.
Liknande saker som GI sägs av Dencker och Wålinder [5]:
»Psykiatrin ska alltså syssla med psykisk sjukdom – inte med allehanda mellanmänsklig disharmoni«. De som har andra uppfattningar avfärdas med att de har en »amatörmässig ideologi«. JD och JW vet, liksom GI, också vad psykiatri är;psykiatri ska syssla med sjukdomar relaterade till centrala nervsystemet (CNS).

Man kanske här kan påminna om att hjärna och psyke inte är samma sak. Konstnärer målar med färger, men själva bilden är något annat. Bokstäver och poesi är inte heller samma sak. Kallas det inte kategorisammanblandning, när man inte skiljer på olika fenomen och deras abstraktionsnivåer? Hjärna och psyke är två sidor av samma mynt, vilket Freud påpekade många gånger. Själv skriver jag aldrig om hjärnskador eller psykofarmakologi eftersom jag inte kan tillräckligt mycket om någotdera. Båda perspektiven behövs, både hjärna och psyke, i ett komplicerat samspel. Även Eric Kandel [6] påminner om att alla psykiska sjukdomar är hjärnsjukdomar i den meningen att psykisk verksamhet försiggår i hjärnan. Men det betyder inte att de alltid börjar, beror på eller ska behandlas i hjärnan.
Det är svårt att polemisera mot någon som polariserar å det grövsta utan att själv hamna i motsatställning.

Men det vore bra om hjärninriktade psykiatrer talade om det som de kan, exempelvis hjärnans uppbyggnad, hjärnskador och hjärnrelaterade sjukdomar, och låter bli att tala om det de inte kan, som psyket, »må dåligt«, »kriser« och mellanmänskliga konflikter. Det finns det andra som kan tala om.

Om alla sysslar med det de kan, så minskar risken att man definierar bort eller nedvärderar det man inte förstår eller inte kan, eftersom vi arbetar med olika sidor av samma mynt. Det kan vara en lärdom om hur man undviker att skapa eller hanterar mellanmänsklig disharmoni.

Läs artikeln Amputerad psykiatri
Läs artikeln Låt oss slippa reduktionismen i psykiatrin
Läs repliken Psyket är hjärnan i arbete
Läs repliken Hoppas på en vidare psykiatri