Avsikten med mitt inlägg i LT 12–13/2008 var från början att understryka vikten av att Gunilla Bolinders varning för snusets hälsovådliga effekt tas på allvar. Det blev då också tillfälle att framhålla att snusande är särskilt olämpligt under graviditet, eftersom detta bruk allvarligt kan skada det väntade barnet.

Snusande följs av att blodkoncentrationen av nikotin stiger mycket snabbt. Hjärnans dopaminreceptorer aktiveras, dopamin frisätts och hjärnans belöningssystem stimuleras. Nikotin aktiverar också det perifera nervsystemets sympatikotona receptorer varvid arteriella blodkärl kontraheras.

Det är lätt att förstå att en på detta sätt åstadkommen strypning av blodflödet till uterus och placenta utgör ett hot mot fostret. Det kan inte heller glädja sig åt en effekt på dess belöningssystem. Däremot är det möjligt att nikotin försämrar blodflödet till fostrets hjärna och att det också försvårar cirkulationsomställningen vid födelsen.
För övrigt skulle det vara av stort intresse att veta huruvida snusande ökar risken för Bürgers sjukdom och för att ett eller båda benen måste amputeras.

Den som läser mellan raderna i Rutqvists och Lewins brev får en känsla av att författarna är väl medvetna om att en snusande gravid kvinna utsätter sitt väntade barn för en stor fara. Mot den bakgrunden vore det tacknämligt om Rutqvist och Lewin ville medverka till att snusaskarna förses med texten »Snusning och rökning under graviditet skadar ofödda barn«.